Náhrada za nezaviněné náklady za zrušenou dovolenou


Dovolenou ze zákona nařizuje zaměstnavatel (i když v praxi spíš schvaluje tu, o kterou zaměstnanci požádají), a to písemně. Ale je povinen ji nařídit 2 týdny předem a alespoň jedna část dovolené musí činit vcelku 2 týdny (viz § 217, odst. 1 Zákoníku práce). Zaměstnavatel má také právo termín dovolené změnit nebo dokonce zaměstnance z dovolené odvolat.

Příklad z praxe.
Zaměstnavatel mi nařídil čerpání dovolené, práce bylo málo. Jelikož šlo o 10 pracovních dní, rozhodl jsem se s manželkou a dětmi, že pojedeme na last minute zájezd k moři. Zaměstnavateli jsem svůj záměr oznámil a on souhlasil. Po dvou dnech dovolené mi šéf zavolal a žádal, abych se urgentně vrátil do zaměstnání. Nezbývalo mi, než sebrat úspory a zaplatit si letenku zpět domů. Dovolenou jsem si neužil a náklady s ní spojené mi šéf odmítl uhradit, stejně jako letenku zpět. Jak mám postupovat, na koho se obrátit?

V tomto případě je třeba nejprve upozornit na skutečnost, že zákoník práce přiznává zaměstnavateli právo na určení doby čerpání dovolené zaměstnance, a je tedy na jeho uvážení, kdy zaměstnanci dovolenou poskytne. Na druhou stranu zákoník práce obsahuje rovněž pravidla, která musí zaměstnavatel dodržet při sestavování rozvrhu dovolených. V úvahu by měl vzít jednak provozní důvody a jednak oprávněné zájmy zaměstnance.

Zaměstnavatel rovněž disponuje oprávněním již jednou určenou dobu čerpání dovolené změnit, nebo dokonce zaměstnance z dovolené odvolat. Zákoník práce sice bližším způsobem nespecifikuje důvody, na základě kterých tak může učinit, ze smyslu zákona však lze vyvodit, že se tak může stát pouze na základě důvodů hodných zvláštního zřetele.

Pokud zaměstnavatel zaměstnance z dovolené skutečně odvolá, tak mu zákoník práce v § 217 odst. 3 ukládá povinnost uhradit zaměstnanci ty náklady, které mu bez jeho zavinění z důvodu odvolání vznikly. V tomto případě se bude jednat bezpochyby o úhradu zpáteční letenky, případně dalších nákladů (například stornovací poplatky). Neoprávněným odmítnutím úhrady takových nákladů zaměstnavatel porušuje pracovně-právní předpisy. Doporučoval bych zaměstnavatele důrazně upozornit, že jste připraven své právo hájit soudní cestou. Pokud ani tak nedojde k uspokojení vašich nároků, nezbývá vám než se obrátit na příslušný soud.

Jak postupovat a jak se domoci svých práv vám poradí pracovníci advokátní kanceláře Plavec & Partners z Prahy.

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o. 2012 © All Rights Reserved | Marketing od - ANERI