Naše společnost pravidelně publikuje odborné i populárně naučné články z aktuální právní praxe. Neváhejte si stáhnout náš pravidelný newsletter a budete v právu jako ryba ve vodě. Pokud si přejete být zařazeni do seznamu jeho pravidelných příjemců, napište nám na emailovou adresu: ak@ppak.cz

Obecně k povinnostem člena statutárního orgánu

Práva a povinnosti člena statutárního orgánu upravuje spousta právních předpisů a smluvních úprav a někdy též rozhodnutí orgánů veřejné moci. Nalézáme-li povinnosti člena statutárního orgánu, je třeba nahlédnout zejména do následujících předpisů a dokumentů:

Prokázání souladu, delikty a prevence deliktní odpovědnosti


  1. Prokázání souladu s GDPR (jak správci, tak zpracovatelé)


Jednou ze základních povinností správců a zpracovatelů je tzv. prokázání souladu s GDPR. Obsahem této povinnosti je a) zavedení technických a organizačních opatření, b) schopnost zavedení takových opatření vždy doložit a prokázat.

Povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů

Tématem aktuálního newsletteru je obecné nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů neboli GDPR - General Data Protection Regulation. GDPR přináší novou právní úpravu osobních údajů, což sebou přináší i novou úpravu povinností správců a zpracovatelů osobních údajů, čemuž se bude věnovat tento příspěvek. V rámci příspěvku si uvedeme základní povinnosti a jejich podstatu.

Co nového GDPR přinese?

Hlavním účelem GDPR je chránit tzv. „digitální“ práva občanů EU. Kde je na jedné straně právo, tam bývá povinnost na straně druhé. Nejinak je tomu v případě GDPR. Přináší totiž rozsáhlá práva na straně subjektů údajů (tedy fyzických osob, jejichž údaje jsou zpracovávány) a komplementárně k právům i nové povinností na straně jejich správců a zpracovatelů.

Procesní úprava v zákoně o odpovědnosti za přestupky

Procesní úprava v zákoně o odpovědnosti za přestupky


Dne 1. 7. 2017 vešel v účinnost nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“),

Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží

Prodáváte zboží na Slovensko a ve smlouvě máte výslovně upraveno, že smlouva se řídí českým právem. Objednali jste dodávku z Německa a v objednávce máte odkaz na český právní řád a své obchodní podmínky. Jaká norma na tyto obchody dopadá. Kde hledat odpovědi na otázky ohledně reklamací, dopravy apod.?

Doložky INCOTERMS

Mezinárodní obchod je stále rozrůstající se odvětví, neboť stále dochází k odstraňování překážek pro jeho rozvoj, a tudíž se stal rovněž tématem aktuálního newsletteru. Jedním z nejčastěji používaným institutů pro usnadnění obchodu mezi stranami z různých zemí je využití dodacích doložek INCOTERMS. Jelikož však nadále dochází k jejich chybnému použití, tak jsme do newsletteru zařadili rovněž příspěvek věnující těmto doložkám.

Nařízení Řím I, Řím II a Evropský platební rozkaz

Evropská legislativa přináší do právních vztahů mezi podnikateli jak zjednodušující mechanismy, tak i (zejména pro laika) složitou změť směrnic a nařízení.


V tomto článku bych si dovolil představit dnes již klasické evropské legislativní akty - tři důležitá Nařízení (tzv. Řím I, Řím II a Nařízení o Evropském platebním rozkazu).

Změny v úpravě zaměstnávání nezletilých, omezení svéprávnosti a pořizování závěti smyslově postiženými

Ke dni 30.12.2016 byl vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a z tohoto důvodu jsme se rozhodli Vám přiblížit nejvýznamnější změny, jež tento zákon přináší. Předmětem tohoto příspěvku jsou, jak již nadpis napovídá, změny v úpravě zaměstnávání nezletilých, omezení svéprávnosti a pořizování závěti smyslově postiženými.

Vybrané části novely NOZ s vlivem (nejen) na korporátní život

Otázka plné moci k právním jednáním ve vztahu k obchodním korporacím

Jedním z těchto závažných problémů byla aplikace ustanovení § 441 odst. 2 věta poslední občanského zákoníku.

Citované ustanovení ve znění do 1. 1. 2017 stanovilo, že zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.

Tresty ukládané právnickým osobám

Tresty, které lze uložit právnickým osobám vymezuje zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen „TOPO“) a trestní zákoník. Pravidlo pro užití toho kterého zákona vypadá tak, že např. trest zrušení právnické osoby je upraven výlučně v TOPO (neboť jej lze uložit pouze právnické osobě), zatímco na trest propadnutí věci TOPO plně odkazuje do trestního zákoníku.

Postih společnosti za trestné činy páchané zaměstnanci

Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob může být společnost potrestána za trestný čin spáchaný osobami které jednají v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti. Je nutné zdůraznit, že výčet osob, za jejichž jednání může být společnost takto postižena, je velmi široký.

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob – krok vpřed či vzad?

Právní úprava, zabývající se pravou trestní odpovědností právnických osob v ČR, je v účinnosti teprve čtyři roky a již po tak krátké době zažije „revoluci“ ve svém dosavadním pojetí.  Poslanecká sněmovna ČR na své 42. schůzi dne 23.3.2016 schválila návrh zákona, kterým se novelizuje zákon č. 428/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“).

Lhůta pro odstoupení od smlouvy

Jak normuje § 1977 NOZ, poruší-li strana prodlením svou smluvní povinnost podstatným způsobem, může druhá strana od smlouvy odstoupit, pokud to prodlévajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděla; resp. § 2003 NOZ, odst. 1 poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.

Uveřejňování smluv v registru smluv

Dnem 1. července 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zkráceně zákon o registru smluv (dále jen „zákon“), který má za cíl zprůhlednit využívání veřejných peněžních prostředků.

Odpovědnost za vady díla

Nejrozšířenějším smluvním typem v obchodněprávní oblasti je bezesporu smlouva o dílo, v rámci které se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2016

Benefity a smlouva o výkonu funkce

Jak již bylo několikrát zmíněno, tématem tohoto newsletteru je smlouva o výkonu funkce, jež může být uzavřena se společností samostatně nebo i současně se smlouvou pracovní.

Koupě nemovitosti v exekuci

Před koupí nemovitosti většina kupujících provede alespoň základní vizuální prohlídku nemovitosti. Vždy ale doporučujeme provést i právní zhodnocení koupě, kdy existenci exekuce lze před uzavřením smlouvy zjistit.

Mezinárodní kupní smlouva

Dnešní doba se vyznačuje silnou globalizací, která se nevyhýbá ani světové ekonomice a hospodářství. Uvedená globalizace hospodářství se poté projevuje rovněž v českém podnikatelském prostředí a to zvýšeným objemem obchodních vztahů českých podnikatelů se zahraničními partnery.

Stanovení ceny ve smlouvě o dílo

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Srovnání minulé a nové právní úpravy smlouvy o dílo

Rekodifikace smlouvy o dílo


S příchodem zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) byla zrušena řada jiných zákonů kromě předcházejícího občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.),

Okamžik předání díla a předávací protokol

Občanský zákoník v obecné rovině stanovuje (viz § 2604 a násl.), že dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, přičemž dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Co je to přísudek?

Během soudního řízení dochází k nemalým nákladům, které musí platit vždy ten, jemuž během řízení vzniknou. Aby toho nebylo málo, každý z účastníků řízení také platí náklady svého právního zástupce. Náklady právního zástupce v sobě zahrnují:

Institut vrcholového řídícího zaměstnance

Dne 4. 3. 2016 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí cíle připravované novely zákoníku práce, který mají vést k „větší flexibilitě základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto právních vztazích (strategie flexicurity), a to v reakci na požadavky především z řad sociálních partnerů, a s ohledem na vývoj českého právního řádu, judikatury českých soudů i Soudního dvora EU“. Novela by tak konečně měla upravit i např. otázku homeworkingu.

Šikanózní insolvenční návrh

Podnikatelské prostředí je založeno na konkurenčním boji, ve kterém někteří podnikatelé používají všech prostředků, jež by mohly vyřadit konkurenty. Jedním z prostředků, které jsou používány jsou i tzv. šikanózní insolvenční návrhy.

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob – krok vpřed či vzad?

Právní úprava, zabývající se pravou trestní odpovědností právnických osob v ČR, je v účinnosti teprve čtyři roky a již po tak krátké době zažije „revoluci“ ve svém dosavadním pojetí.  Poslanecká sněmovna ČR na své 42. schůzi dne 23.3.2016 schválila návrh zákona, kterým se novelizuje zákon č. 428/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“).

Počátek běhu lhůty pro podání stížnosti v trestním právu

Ústavní soud v nedávné době přišel s důležitými judikáty, které potvrzují jeho předchozí rozhodovací praxi a které se zabývají otázkou počátku lhůty pro podání stížnosti proti usnesení vydanému v trestním řízení.

Trestné činy související s veřejnými zakázkami v praxi

Veřejné zakázky jsou dlouhodobě sledovaným tématem, neboť nezřídka se v médiích objeví případ, kdy bylo zadání veřejné zakázky ovlivněno a velmi často je toto ovlivnění spojeno i s trestněprávní problematikou.

Náhrada škody způsobená nezákonným trestním stíháním

Všichni pravděpodobně doufáme, že se to nikdy nestane, ale představme si situaci, kdy budeme trestně stíháni pro skutek, který jsme nespáchali. Po zvážení dané situace se rozhodneme, že potřebujeme pomoc profesionála, tedy advokáta.

Ochrana vlastnického práva v katastru nemovitostí

„Nelze připustit, aby ten, kdo v dobré víře právně jedná v údaje zapsané (ve veřejném seznamu), byl ve své důvěře v jejich správnost zklamán.“


Důvodová zpráva k NOZ

Základní informace ke kontrolnímu hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká na základě zákona č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem tohoto článku je tento nový institut v českém právu čtenáři v krátkosti představit.

Sjednocení výkladu k některým otázkám v ZOK

Na svém zasedání dne 13. 1. 2016 přijalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu stanovisko[1] k některým zásadním otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku. Některá ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), vyvolávala značnou polemiku mezi odbornou veřejností a značnou nejednotnost v rozhodovací praxi rejstříkových soudů.

2015

(Ne)vhodnost použití etiologického přístupu pro odškodňování bolesti

Nový občanský zákoník přišel s přelomovou právní úpravou odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, kdy zrušil tabulkové bodové hodnocení a zakotvil zásadu, že vytrpěná bolest se má posuzovat individuálně případ od případu. Nová úprava byla vítána s velkým očekáváním, jak se praxe k nové výzvě postaví. Nyní to již vypadá, že duch zákona bude opět ustupovat uživatelsky příjemnějším tabulkovým metodám.

Dokaž, že nemusíš dokazovat

Dne 8. 10. 2015 padlo jedno zajímavé rozhodnutí Ústavního soudu. Pozoruhodný je samotný předmět sporu, kdy si na diskriminaci na pracovišti z důvodu pohlaví stěžuje muž. To samo o sobě není úplně obvyklé. Z právního hlediska je samozřejmě důležitější důvod, proč soud svým nálezem (III.ÚS 880/15) dal stěžovateli za pravdu a zrušil rozhodnutí předchozích instancí a to způsob, jakým se přesouvá důkazní břemeno v diskriminačních sporech. O co šlo?

A pak že je fotbal jenom pro slečinky…

Sport je lidská činnost, při níž občas dochází k poškození zdraví. Právo s takovou možností logicky počítá a ne vždy sportovec, který svého souputníka zraní, bude za takto způsobenou škodu odpovídat. Meze právní odpovědnosti ve sportu letos trochu objasnil Nejvyšší soud.

Vzhůru na hory!

Snad každá lidská činnost v tomto světě je regulována právem. Platí to i o sjezdovém lyžování. V následujícím článku se dozvíte, na co si dát na sjezdovce pozor.

Opět k souběhu smlouvy o výkonu funkce a pracovního poměru

Ani po rekodifikaci soukromého práva není zcela vyjasněno, ohledně jakých konkrétních činností je možno vykonávat činnost v pracovním poměru k obchodní korporaci souběžně s výkonem funkce v jejím voleném orgánu. Níže uvádíme některé nové závěry Nejvyššího soudu.

Práva cestujícího letecké dopravy v případě tzv. mimořádných okolností

V našem newsletteru jsme Vás již informovali, že máte v určitých případech nárok na poskytnutí finanční kompenzace v letecké dopravě. Dnes se zaměříme na problematiku s tímto tématem související. Existují totiž určité situace, za kterých jsou letečtí dopravci zproštěni poskytnout tuto kompenzaci – tyto situace označujeme za tzv. mimořádné okolnosti.

K neplatnosti jednostranného zvýšení nájemného

Počátkem tohoto roku Nejvyššího soud ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 26 Cdo 2905/2014 judikoval, že pokud z odůvodnění oznámení o zvýšení nájemného nevyplývá dostatečně určitě způsob zvýšení, jedná se o neplatný právní úkon. Ke zvýšení nájmu tedy platně nedojde ani v rozsahu, v jakém by zvýšení nájmu bylo oprávněné.

Ústavní soud vydal nález, v důsledku kterého to již s černými odběrateli elektřiny nemusí být tak černé

Problematika neoprávněného neboli černého odběru elektřiny se může pro naprostou většinu odběratelů, kteří žijí v přesvědčení, že s hlediska odběru elektrické energie řádně plní veškeré své závazky a neporušují žádné předpisy, zdát nepodstatnou. Stejně jako se to již v minulosti stalo v mnoha případech, opak se může snadno stát realitou.

Problematika rozhodného práva ve smluvních vztazích s mezinárodním prvkem

Jedním z pozitivních dopadů evropské integrace je vytvoření společného trhu členských států a odstranění bariér v přeshraničním obchodu. Dnes je již zcela běžným jevem, že vstupujeme do smluvního vztahu se subjektem z jiného členského státu Unie, ale uvědomujeme si dostatečně možné následky, když smluvní strany pochází nebo sídlí v rozdílných státech?

K formě plné moci udělené zástupci k založení společnosti a jinému jednání

Občanský zákoník stanoví, že vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Toto ustanovení se již od počátků účinnosti občanského zákoníku stalo předmětem diskuzí, a to zejména ve vztahu k plným mocem udělovaným v souvislosti s jednáním zmocněnce za obchodní korporaci. Nejvyšší soud nakonec připustil výklad, který jde proti samotnému textu zákona, avšak činí tak ve snaze naplnit účel, který zákon ve skutečnosti sleduje.

K odpovědnosti zaměstnance při krádeži tržby

Jednou z hlavních funkcí pracovního práva je zvýšená ochrana zaměstnanců, jakožto slabší strany pracovně právního vztahu. Nejvyšší soud dal v nedávné době zaměstnavatelům další jasný signál k tomu, že pokud chtějí zaměstnance činit odpovědným za způsobenou škodu, jsou povinni zaměstnancům dát dostatečně podrobné pokyny, jak mají v konkrétních situacích postupovat.

Nezapomeňte na nová pravidla institutu smluvní pokuty

Smluvní pokuta podle nového občanského zákoníku nemusí být již sjednána písemně a může být sjednána i jako nepeněžité plnění. Ke vzniku povinnosti zaplatit smluvní pokutu není rozhodné, zda dlužník porušení své povinnosti zavinil či nikoliv. Soud může nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu snížit – o snížení smluvní pokuty musí ale požádat sám dlužník.

Souběh funkce obchodního ředitele a člena statutárního orgánu

Souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu s pracovním poměrem u stejné společnosti je vždy problematický.  Nejvyšší soud vydal v nedávné době judikát, v němž opět kazuisticky o něco zpřesnil, kdy je takový souběh možný.

Uplatnění námitky promlčení v rozporu s dobrými mravy

Přestože ze zákona tuto skutečnost přímo nevyčteme, i uplatnění námitky promlčení může být za určitých okolností soudem odmítnuto a dlužník tak ke svému údivu bude muset plnit na promlčený dluh.

Je společnost s.r.o. opravdu za hubičku?

V souvislosti s přijetím nové soukromoprávní úpravy a změnou pravidel pro fungování obchodních společností neboli korporací, médii často kolují informace o tom, jak nová právní úprava zjednodušuje přístup k podnikání.

K souběžnému okamžitému zrušení pracovního poměru a výpověd

Okamžité zrušení pracovního poměru je forma skončení pracovního poměru, kterou zákon připouští pouze v nejzávažnějších případech porušení pracovních povinností zaměstnance. Zaměstnanec, jehož pracovní poměr byl zaměstnavatelem okamžitě zrušen, má často na závažnost porušení pracovních povinností jiný názor.