SVJ a BD

SVJ a BD

Společenství vlastníků jednotek a bytových družstva obvykle trápí podobný okruh problémů – jde o správu a údržbu společných prostor a poplatkovou povinnost s tím spojenou, vymáhání pohledávek souvisejících s užíváním bytové či nebytové jednotky nebo společných prostor, práva a povinnosti spojené s pronájmem či podnájmem jednotek, uplatňování nároků (reklamace) vyplývajících z vadného plnění zhotovitele či postup vůči dodavatelům jednotlivých médii. Těžiště právní úpravy spočívá v občanském zákoníku a zákoně o vlastnictví bytů a dále v obchodním zákoníku a speciálních předpisech, které upravují či regulují poskytování základních médií (voda, plyn, teplo apod.).

Naše kancelář Vám může pomoci:
- Při vymáhání záloh na služby, neuhrazeného vyúčtování poskytnutých služeb či dlužného nájemného,
- Při reklamaci vadného plnění z uzavřených smluv o dílo, typicky smluv na rekonstrukci, modernizaci či zateplení nemovitostí,
- Při uplatňování nároků z uzavřených nájemních či kupních smluv
- Při reklamaci služeb poskytovaných dodavateli jednotlivých médií či při vyjednávání podmínek, za kterých budou služby poskytovány v budoucnu
- Při transformaci bytového družstva ve společenství vlastníků jednotek
- Při zřizování práv odpovídající věcným břemenům za účelem ošetření rozsahu práv a povinností k věci cizí