fbpx
0

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Oblast evidence skutečných majitelů se vyvíjí již řadu let. Jejím cílem je zejména zvýšení transparentnosti v podnikatelském prostředí. Evidování skutečných majitelů bylo v českém právním prostředí zavedeno již v minulosti rejstříkovým zákonem. Jelikož však chyběly sankce, nevedla tato bezzubá úprava k požadovanému cíli. Nový zákon o evidenci skutečných majitelů zavádí značné sankce za nedodržení evidenční povinnosti a rozšiřuje také odpovědnost evidovaných osob. Mění se také definice skutečného majitele. Pojďme se společně podívat na to, jaké změny v této oblasti nastaly a přiblížit si nové povinnosti a možná rizika.

Čtěte Více
0

Bankovní identita

Bankovní identita je elektronická forma identifikace konkrétní osoby. Prakticky tedy jde o náhradu dokladu totožnosti. Vychází z principu použití soukromých identifikačních nástrojů, kterými disponují banky, konkrétně v podobě bankovních autentizačních prostředků pro přístup do internetového bankovnictví. Podobný postoj k ověřování identity byl zvolen zákonodárcem pro účely elektronické identifikace pro přístup k on-line službám státu a některým službám komerčního sektoru. Na konci loňského roku došlo ke spuštění ověřovacího provozu u prvních dvou tuzemských bank – České spořitelny a ČSOB. V polovině letošního ledna byl zahájen ostrý provoz a banky již mohou naplno provádět elektronickou identifikaci, resp. poskytovat bankovní identitu všem zájemcům.

Čtěte Více
0

Realitní zprostředkování již pouze prostřednictvím profesně způsobilých osob

Letos v březnu to byl rok, kdy nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), (dále také „ZoRZ“). Cílem této dlouho očekávané úpravy byla regulace odvětví realitního zprostředkování, které do té doby specifickou regulaci postrádalo. Jak vyplývá ze samotné důvodové zprávy, tato situace byla nevyhovující hned z několika důvodů. Těmi zásadními byla absence jakýchkoliv specifických profesních požadavků na osoby vykonávající činnost realitních zprostředkovatelů a s tím související častá neodbornost zprostředkovatelů, nedostatečná ochrana klientů a také absence povinnosti pojištění odpovědnosti z činnosti realitního zprostředkovatele. Záměrem zákonodárce proto bylo tyto a další nedostatky napravit a současně zajistit definici příslušných pojmů, které byly do té doby často v praxi užívány bez konkrétního zákonného podkladu.

Čtěte Více
0

Certifikáty autorizovaných inspektorů

Je obecně známo, že drtivá většina staveb vyžaduje stavební povolení. Již méně známá je skutečnost, že v mnohých případech může stavební povolení nahradit certifikát autorizovaných inspektorů. To může mnohým stavebníkům ulehčit zejména s ohledem na mnohdy dlouhé vyřizování stavebních povolení ze strany stavebních úřadů. Kdy je možné nahradit stavební povolení certifikáty? Kdo je autorizovaný inspektor? Lze se proti vydaným certifikátům nějak bránit?

Čtěte Více
0

Chráněný účet

Chráněný účet pro osoby zatížené exekucí je sice v českém právu novinkou, tendencí k jeho zavedení však bylo v minulosti mnoho. Příslušnou novelu občanského soudního řádu schválili poslanci až nyní a platit začne od 1. dubna tohoto roku. Legislativní proces urychlila situace související s koronavirovou pandemií a s ní spojená hospodářská recese. Snahou zákonodárce tak bylo co nejrychleji nabídnout efektivní pomoc dlužníkům ohroženým útlumem ekonomiky. V jaké podobě nakonec prošel předpis Parlamentem a jaké změny obnáší Vám pomůže přiblížit tento článek.

Čtěte Více
0

Uchovávání zápisů z jednání nejvyšších orgánů právnických osob

S účinností zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a další související zákony (dále též jako „novela“), vyvstala pro většinu právnických osob nově povinnost uchovávat některé důležité dokumenty.

Jaké dokumenty musí právnické osoby uchovávat?

Od 1. 1. 2021 bylo do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, včleněno nové ustanovení § 158a, kterým byla výslovně stanovena povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu, a to pro všechny právnické osoby. Vedle samotných zápisů k nim musí být uchovávány rovněž veškeré přílohy.

Čtěte Více
0

Pravidla pro výplatu podílu na zisku po novele zákona o obchodních korporacích

Začátek roku 2021 přinesl velkou změnu v oblasti obchodních korporací. Dne 1. 1. 2021 nastala účinnost zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též jako „novela“). Novela je ve vztahu k zákonu o obchodních korporacích naprosto zásadní a přináší velké změny, které je nezbytné reflektovat v rámci běžného chodu jednotlivých společností. Jednou z těchto změn je změna pravidel ve vyplácení podílu na zisku. Jaké změny tedy v této oblasti nastaly?

Čtěte Více
0

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti aneb „výpočet renty“

V případě pracovního úrazu či nemoci z povolání je zaměstnanec velmi často indisponován a neschopen vykonávat dosavadní zaměstnání. To nevyhnutelně vede k nutné změně pracovní pozice, případně ztrátě zaměstnání, což bývá spjato rovněž se snížením výdělku. Pro tyto případy je určena právě tzv. renta, jejímž účelem je dorovnat příjem zaměstnance tak, aby alespoň finančně nedoplácel na svůj zdravotní stav, který byl negativně poznamenán výkonem pracovní činnosti či prodělaným úrazem.

Čtěte Více
0

Opatření na podporu podnikatelů dotčených epidemií SARS-COV-2

Koronavirová epidemie a s ní související opatření, která by měla sloužit ke zpomalení šíření nákazy, s sebou vedle zdravotních dopadů nese pro velkou část společnosti také dopady ekonomické. V návaznosti na aktuální stav jsou proto v posledních dnech projednávána a schvalována mnohá opatření, která by měla alespoň částečně zmírnit ekonomické dopady na společnost.

Čtěte Více
1 2 3 13