0

Rozhodování soudů při uznání práva na nárok relutární náhrady při úmrtí

Prozatím poněkud opomíjenou oblastí v rámci uplatňování imateriální (nemajetkové) škody, ke které dojde porušením právní povinnosti (např. povinnosti postupovat lege artis u lékařů či v rámci dopravních nehod), je uplatnění práva na relutární náhradu pro pozůstalé (na kterou mají pozůstalí nárok ze zákona).

Čtěte Více
0

JAKOU VÝŠI NÁHRADY LZE UPLATNIT PODLE METODIKY NEJVYŠŠÍHO SOUDU K NÁHRADĚ NEMAJETKOVÉ ÚJMY

V naší advokátní praxi se často setkáváme se všemi druhy nároků na náhradu škody na zdraví. Z těchto nároků jsou často nejvíce problematické bolestné a ztížení společenského uplatnění. Cílem tohoto článku je stručně nastínit vývoj této problematiky v posledních letech a představit našim klientům možnosti, které jim tento vývoj skýtá.

Čtěte Více
0

Poskytování služeb v jiném členském státě formou usazení

Článek 49 Smlouvy o fungování Evropské unie zakládá všem podnikatelům v EU právo trvale se usadit v jiném členském státě EU za účelem výkonu ekonomické aktivity, a to za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Tzv. právo usazování spočívá v možnosti každého občana EU usadit se a vykonávat nezávislou hospodářskou činnost v jakémkoliv jiném členském státě EU, než se kterým je svázán národností nebo získáním profesní kvalifikace.

Čtěte Více
0

Dočasný a příležitostný výkon podnikatelské činnosti – přeshraniční poskytování služeb

V rámci Evropské unie je jedním ze základních pilířů volný pohyb služeb, který je promítnut mimo jiné do článku 56 Smlouvy o fungování Evropské unie, jenž zakazuje omezení volného pohybu služeb uvnitř Evropské unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném členském státě, než se nachází příjemce služeb.

Čtěte Více
0

Povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů

Tématem aktuálního newsletteru je obecné nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů neboli GDPR – General Data Protection Regulation. GDPR přináší novou právní úpravu osobních údajů, což sebou přináší i novou úpravu povinností správců a zpracovatelů osobních údajů, čemuž se bude věnovat tento příspěvek. V rámci příspěvku si uvedeme základní povinnosti a jejich podstatu.

Čtěte Více
0

Co nového GDPR přinese?

Hlavním účelem GDPR je chránit tzv. „digitální“ práva občanů EU. Kde je na jedné straně právo, tam bývá povinnost na straně druhé. Nejinak je tomu v případě GDPR. Přináší totiž rozsáhlá práva na straně subjektů údajů (tedy fyzických osob, jejichž údaje jsou zpracovávány) a komplementárně k právům i nové povinností na straně jejich správců a zpracovatelů.

Čtěte Více
1 2 3 4 5 12