fbpx
0

První zkušenosti s GDPR

Příchod GDPR znamenal v oblasti ochrany osobních údajů určitý předěl. Byť se nejednalo, jak bylo často mylně prezentováno, o žádnou revoluci v oblasti ochrany osobních údajů (základní práva, povinnosti a principy zůstaly i s GDPR takřka totožné), tak GDPR nastartovalo poměrně intenzivní diskuzi a zájem o tuto problematiku a přitáhlo pozornost i těch, kteří měli o ochraně osobních údajů buď jen matné povědomí, anebo se jí nevěnovali s odůvodněním, že se nejedná o nijak zásadní téma.

Čtěte Více
0

Lze vykonávat funkci statutárního orgánu ve společnosti na základě pracovní smlouvy?

V minulosti Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích opakovaně dopěl k závěru, že pracovní smlouva uzavřená mezi členem statutárního orgánu společnosti a společností, na jejímž základě má člen statutárního orgánu vykonávat činnosti spadající do působnosti statutárního orgánu, je neplatná pro rozpor se zákonem. Své rozhodnutí zdůvodňoval tím, že se nejedná o závislou činnost a vznik, zánik ani obsah vztahu mezi členem statutárního orgánu a společností se neřídí zákoníkem práce ale obchodním zákoníkem. Pracovat pro společnost na základě pracovní smlouvy může statutární orgán pouze v případě činností, které nespadají do působnosti statutárního orgánu.

Čtěte Více
0

Vypuzení z držby

Podle § 1003 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.„) „Držbu není nikdo oprávněn svémocně rušit. Kdo byl v držbě rušen, může se domáhat, aby se rušitel rušení zdržel a vše uvedl v předešlý stav.“ Na uvedené ustanovení občanského zákoníku navazuje § 1007 o.z., podle kterého „byl-li držitel z držby vypuzen, může se na vypuditeli domáhat, aby se zdržel dalšího vypuzení a obnovil původní stav…Vypuzení z držby práv nastane, když druhá strana odepře plnit, co dosud plnila, když někdo zabrání výkonu práva, nebo již nedbá povinnosti zdržet se nějakého konání.“

Čtěte Více
0

Svěřování majetku společnosti zaměstnancům a třetím osobám z pohledu prevence vzniku škody

Identifikace možných problémových situací

Nejprve je potřeba si položit otázku, komu věc svěřuji a jaký k němu mám právní vztah. Věc lze svěřit zejména členovi orgánu (vztah je obvykle založen smlouvou o výkonu funkce), zaměstnanci (pracovní smlouva), externímu spolupracovníku – podnikateli (např. forma „smlouvy o spolupráci“) či třetí osobě – např. zákazníkovi (vztah často nebývá právně ošetřen).

Čtěte Více
0

Ochranu osobních údajů bychom měli, teď ještě nějaké ty ochránce

Díky GDPR má EU od května letošního roku zřejmě nejmodernější a nejkomplexnější úpravu oblasti ochrany osobních údajů na celém světě. Mimo oblast ochrany osobních údajů, potažmo soukromí patří mezi dlouhodobé cíle EU realizace tzv. jednotného digitálního trhu. Myšlenkou v pozadí tohoto pojmu je, aby se digitální data mezi jednotlivými členskými státy pohybovala co nejsnáze a v cestě jim stálo co možná nejnižší množství překážek. Současně je však zapotřebí zachovat bezpečnost těchto dat a dát osobám, kterých se tato data týkají, přehled a přiměřenou kontrolu nad jejich pohybem (zejména pokud jsou daty osobní údaje).

Čtěte Více
2

Výmaz společnosti z obchodního rejstříku pro nesoulad skutečného a zapsaného sídla

Výmaz společnosti, resp. jakékoliv právnické osoby z veřejného rejstříku je krajním prostředkem, ke kterému by se mělo přistupovat pouze u nefungujících subjektů, popř. ve výjimečných případech jako důsledek trestního řízení proti dané právnické osobě. Tento článek stručně popisuje postup soudu směřující k výmazu společnosti, který může být zahájen z důvodu nesouladu skutečného a zapsaného sídla společnosti.

Čtěte Více
1

Evidence skutečných majitelů právnických osob

Předmětem následujícího příspěvku je seznámení s nově založenou povinností právnických osob zapsat do veřejného rejstříku svého skutečného majitele, kdy v rámci příspěvku by měly být přiblíženy především její obsah, termíny splnění, sankce apod. Současně bude příspěvek zaměřen na obchodní korporace jako nejvýznamnější právnické osoby.

Čtěte Více
1 2