fbpx
0

ZASTŘENÉ AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAS A ZNOVU

Zastřeným agenturním zaměstnáváním resp. zastřeným zprostředkováním zaměstnání ve smyslu § 5 zákona o zaměstnanosti („ZoZ“) se rozumí činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) ZoZ. Těmito podmínkami je zejména držení platného povolení k agenturnímu zaměstnávání vydané Generálním ředitelstvím inspekce práce. Předpokladem pro získání tohoto povolení je mj. zajištění vhodného odpovědného zástupce (na kterého zákon klade poměrně přísné nároky), složení kauce ve výši 500.000,- Kč a zajištění pojištění v zákonem stanovené výši. K dnešnímu dni je v evidenci agentur práce, které jsou oprávněny k zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele (jiné právnické nebo fyzické osoby), evidováno zhruba 1100 subjektů.

Čtěte Více
0

Vládní opatření proti růstu cen pohonných hmot

Vládní balíček opatření proti aktuálně prudce rostoucím cenám pohonných hmot prošel poměrně hladce zákonodárným procesem. Před prázdninami tak došlo k vyhlášení zákonů novelizující zejména zákon o dani z příjmu, silniční dani a dani spotřební. Součástí těchto opatření je zejména zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv.

Čtěte Více
0

Umění ve formě NFT jako možná investiční příležitost

NFT neboli non-fungible token je jedinečná (svého druhu jediná existující) jednotka určitého souboru dat s unikátním identifikačním kódem, která je spojená s konkrétním digitálním dílem, hudbou, videem nebo jinou informací (podkladovým dílem) a se kterou může být obchodováno na finančních trzích. Zjednodušeně řečeno NFT jsou v podstatě stejné jako jakékoliv fyzické sběratelské předměty, jediný rozdíl spočívá v tom, že mají digitální podobu. NFT obraz si tak nepověsíte doma na zeď, ale uchováváte jej v příslušné digitální složce.

Čtěte Více
0

SMLUVNÍ POKUTA A JEJÍ (NE)PLATNOST

Smluvní pokuta bývá sjednávána pro případ porušení smluvené povinnosti. Jedná se o paušalizovanou náhradu škody, věřitel tedy může požadovat smluvní pokutu, aniž by mu vznikla porušením povinnosti jakákoliv škoda. Při sjednávání smluvní pokuty a její výše však může dojít k situacím, kdy je celé ustanovení o smluvní pokutě neplatné.

Čtěte Více
0

Garantovaná výše ceny při prodeji zemědělských a potravinářských produktů

Tento článek se bude zabývat situací, kdy dodavatel garantuje cenu zemědělských nebo potravinářských produktů svému odběrateli, který má významnou tržní sílu. Tento smluvní vztah je regulovaný zejména zákonem č. 395/2009 Sb., zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (dále jen „zákon o významné tržní síle“), a má určité limity, které nelze překročit.

Čtěte Více
0

Zaměstnávání Ukrajinců na území České republiky

Dne 21. 3. 2022 byly přijaty zákony č. 65/2022 Sb. a č. 66/2022 Sb., které pro občany Ukrajiny prchající před válkou přinesly velké množství úlev, které umožňují jejich pobyt a zaměstnání na území České republiky. Zákony byly přijaty v důsledku rozhodnutí Rady Evropské unie, která aktivovala režim tzv. dočasné ochrany, který se automaticky vztahuje na všechny státní občany Ukrajiny, jejich rodinné příslušníky a cizince, kteří měli na území Ukrajiny povolení k trvalému pobytu. Vydaná speciální víza dočasné ochrany jsou vyznačována formou vízových štítků do cestovních dokladů, případně do hraničních průvodek. Ukrajinští státní příslušníci žádají o víza dočasné ochrany na příslušných Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině. Víza mají platnost jednoho roku, nicméně v závislosti na vývoji situace může dojít k jejich prodloužení.

Čtěte Více
0

Zákonnost pořízení tajného audiozáznamu v právních vztazích

Ustanovení § 86 občanského zákoníku stanoví: „Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

Čtěte Více
0

Možnosti předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou podle obecných ustanovení občanského zákoníku

V rámci naší advokátní praxe se nezřídka setkáváme s případy, kdy klienti chtějí předčasně ukončit smlouvu na dobu určitou. Jaké jsou zákonné možnosti ukončení smlouvy a na co je třeba si dát pozor při uzavírání tohoto druhu smluv?

Obecně platí, že smlouvu lze ukončit, ujednají-li si tak strany (a zákon to implicitně dovoluje), nebo stanoví-li tak zákon. Občanský zákoník ve své obecné části upravuje několik možností, jak lze smlouvu na dobu určitou předčasně ukončit. Další možnosti jsou poté obsaženy v rámci jednotlivých speciálních ustanovení, která se věnují konkrétním druhům smluv.

Čtěte Více
0

Zastavování bezvýsledných exekucí

Snahou zákonodárce je nepochybně omezit počet bezvýsledných exekucí. Jejich počet zejména v posledních letech strmě narůstá a tento trend lze očekávat i nadále, zejména v důsledku pandemie a nastupující hospodářské recese. Pomineme-li tzv. milostivé léto, jedná se o další krok ke zvýhodňování dlužníků na úkor věřitelů. Otázkou je, jaké důsledky přinese tato úprava v praxi.

Čtěte Více
1 2