fbpx
0

Certifikáty autorizovaných inspektorů

Je obecně známo, že drtivá většina staveb vyžaduje stavební povolení. Již méně známá je skutečnost, že v mnohých případech může stavební povolení nahradit certifikát autorizovaných inspektorů. To může mnohým stavebníkům ulehčit zejména s ohledem na mnohdy dlouhé vyřizování stavebních povolení ze strany stavebních úřadů. Kdy je možné nahradit stavební povolení certifikáty? Kdo je autorizovaný inspektor? Lze se proti vydaným certifikátům nějak bránit?

Autorizovaný inspektor

Autorizovaným inspektorem může být fyzická osoba jmenovaná ministrem pro místní rozvoj, která je oprávněna na základě smlouvy se stavebníkem posoudit projektovou dokumentaci stavby a k ní přiložené podklady. V kladném případě může následně osvědčit, že stavba splňuje zákonem stanovené požadavky a lze ji provést a vydat certifikát. Tento certifikát následně autorizovaný inspektor přiloží k oznámení stavebního záměru adresovanému stavebnímu úřadu, které musí být stavebnímu úřadu podáno do tří měsíců od vystavení certifikátu. Kromě uvedeného může autorizovaný inspektor zpracovat odborný posudek pro vydání kolaudačního souhlasu, jakož i dohlížet na provádění stavby.

Příklad: Ve věci řešené rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 7. 2020, sp. zn. 2 As 421/2018 – 34, došlo k nahrazení stavebního povolení certifikátem autorizovaného inspektora v případě stavby rodinného domu. Vzhledem k tomu, že autorizovaný inspektor nevyžádal souhlasná stanoviska dotčených osob, bylo v dané věci konstatováno, že stavba nebyla postavena oprávněně a bude nezbytné zahájit řízení o odstranění stavby, případně o jejím dodatečném povolení.

Kdy certifikát nemůže nahradit stavební povolení?

Certifikát autorizovaného inspektora nemůže nahradit stavební povolení v případech, kdy:

      1. jsou stavby označeny zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilé k posouzení autorizovaným inspektorem, jako jsou například důlní[1] či vodní díla (vyjma staveb vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, které nevyžadují povolení k nakládání s vodami)[2];
      2. je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí;
      3. nezpůsobilost stavby k posouzení autorizovaným inspektorem byla konstatována stavebním úřadem v územním rozhodnutí v případech významných vlivů na životní prostředí a vlivů na sousední pozemky a stavby se společnou hranicí se stavebním pozemkem.

Ochrana práv dotčených osob

Aby byla zajištěna ochrana dotčených osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení, musí autorizovaný inspektor obstarat jejich souhlas. Mezi tyto osoby patří dle ustanovení § 109 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, stavebník; vlastník pozemku a stavby, na které má být provedena změna, případně osoba mající k těmto nemovitostem věcná břemena, pokud mohou být stavbou přímo dotčena jejich práva; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na tomto pozemku, případně osoba mající k těmto nemovitostem věcná břemena, pokud mohou být práv prováděním stavby přímo dotčena.

Jak se proti certifikátu bránit?

Vzhledem k tomu, že autorizovaný inspektor musí opatřit souhlasy osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení, jsou možnosti obrany proti vydanému certifikátu značně omezené. Po oznámení stavebního záměru by měl stavební úřad toto oznámení do 5 dnů od jeho obdržení zveřejnit na úřední desce. Následně musí po dobu 15 dnů umožnit nahlédnutí do podkladů všem osobám, které by jinak byly účastníky stavebního řízení. Tyto osoby mohou podat do 15 dnů ode dne vyvěšení oznámení na úřední desce námitky, nicméně pouze z důvodu, že oznámení a jeho přílohy neodpovídají podkladům, na základě kterých byl udělen souhlas, popřípadě pokud jejich souhlas vůbec nebyl opatřen.

Ve stejné lhůtě může uplatnit stavební úřad nebo dotčený orgán výhrady, jestliže nejsou splněny všechny zákonné podmínky.

Námitky i výhrady mají odkladný účinek, jestliže tedy dojde k jejich uplatnění, nevznikne právo provést stavbu a stavební úřad musí podání námitek nebo uplatnění výhrady oznámit do 15 dnů nadřízenému správnímu orgánu, který je následně způsobilý věc posoudit a rozhodnout. Dokud nebude rozhodnuto, nesmí stavebník stavbu provést.

Závěrem

Certifikát autorizovaného inspektora je rozhodně možno považovat za efektivní nástroj k co nejrychlejší realizaci stavebního záměru, který dle našeho názoru nalezne uplatnění zejména u stavebních záměrů, u nichž lze očekávat, že nebudou problematické ve vztahu k dotčeným osobám a pozemkům. S ohledem na soukromoprávní charakter smlouvy mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem může mít stavebník lepší kontrolu nad časovým hlediskem realizace stavby.

Mgr. Kateřina Gabrhelíková, advokátní koncipientka

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

[1] § 23 odst. 7 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon

[2] § 15 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.