fbpx
0

Dočasný a příležitostný výkon podnikatelské činnosti – přeshraniční poskytování služeb

V rámci Evropské unie je jedním ze základních pilířů volný pohyb služeb, který je promítnut mimo jiné do článku 56 Smlouvy o fungování Evropské unie, jenž zakazuje omezení volného pohybu služeb uvnitř Evropské unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném členském státě, než se nachází příjemce služeb. Uvedený článek tedy zakládá při splnění podmínek všem podnikatelům v EU právo dočasně a příležitostně vykonávat podnikatelskou činnost v jiném členském státě než ve státě, kde provozují podnikatelskou činnost trvale, kdy se jedná o tzv. přeshraniční poskytování služeb. V českém právním řádu je možnost přeshraničního poskytování služeb upravena v § 69a živnostenského zákona, dle kterého může podnikatel, který je na území členského státu Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, oprávněn na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění.
Jak již bylo výše naznačeno, tak hlavním znakem přeshraničního poskytování služeb je jeho dočasnost a příležitostnost. Dočasnost a příležitostnost znamená, že podnikatel musí svou činnost nadále vykonávat především v zemi, kde získal podnikatelské oprávnění a v jiném členském státě může své služby poskytovat pouze jednorázově a nepravidelně. Ministerstvo průmyslu a obchodu v souvislosti s tímto znakem uvádí na stránkách https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podnikani-v-eu/vnitrni-trh-eu/preshranicni-poskytovani-sluzeb—osvc–67768/ příklad, že český kadeřník nemůže každý pátek dojíždět k zákaznicím do Polska, ale tesař z Plzně může přijmout zakázku v Německu, která bude vyžadovat půl roku práce. Zároveň je nutné však uvést, že každý případ je třeba posuzovat individuálně, zejména s ohledem na frekvenci, pravidelnost, délku trvání a nepřetržitost aktivity, kdy nezbytnou podmínkou však je, aby daná služba byla poskytována také ve státě původu podnikatele.
V souvislosti s přeshraničním poskytováním služeb je zapotřebí rovněž uvést, že před jeho zahájením je nutné splnit předepsané podmínky, které záleží na tom, zda podnikatelská činnost spadá v zemi, kde chce podnikatel činnost vykonávat, mezi regulované či neregulované profese. Zda se jedná v dané zemi o regulovanou profesi, a který úřad je pro ni příslušný, se je možné ověřit v databázi regulovaných povolání na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/. Regulované činnosti se se od neregulovaných odlišují tím, že je zapotřebí jejich výkon oznámit příslušnému úřadu a doložit určité doklady.
S přeshraničním poskytováním služeb je spojeno i splnění níže uvedených povinností:
1. Povinnost prokázat oprávněnost poskytování služby
Jedná se obecnou povinnost podnikatele dočasně poskytujícího služby v jiném členském státě, kterou je podnikatel povinen splnit při kontrole příslušným orgánem (v ČR živnostenského úřadu). Ke splnění povinnosti je nutno předložit průkaz totožnosti, popř. ještě doklad osvědčujícím státní příslušnost, doklad o tom, že osoba poskytující služby je usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost. S ohledem na druh služby a jeho regulovanost v jednotlivých členských státech můžou být stanoveny ke splnění další povinnosti.
2. Oznamovací povinnost poskytovatelů služeb v regulovaných živnostech
Oznamovací povinnost je v českém právním řádu upravena v § 36a zákona 18/2004 Sb., zákon o uznávání odborné kvalifikace. V citovaném ustanovení je nejdříve v odst. 1 stanoveno, že poskytovatel služby usazen v jiném členském státě a na území České republiky poskytuje dočasně nebo příležitostně službu, která je v České republice regulovanou činností, je oprávněn tuto činnost vykonávat dočasně nebo příležitostně i na území České republiky, aniž splní požadavek zápisu, registrace, povolení, autorizace nebo členství v profesní komoře podle živnostenského zákona. V odst. 4 citovaného ustanovení je však následně stanoveno, že je poskytovatel služby povinen před tím, než začne vykonávat regulovanou činnost na území České republiky, písemně oznámit tuto skutečnost uznávacímu orgánu (Ministerstvo průmyslu a obchodu), jež obsahuje identifikační údaje poskytovatele služby včetně státní příslušnosti; název regulované činnosti, kterou bude vykonávat, a údaj o tom, zda je činnost v členském státě původu regulována, popřípadě údaj o činnosti, která je obsahově nejbližší; a údaj o odborné kvalifikaci. V návaznosti na uvedené je nutno doplnit, že dle odst. 2 citovaného ustanovení je v případě, že není předmětná činnost v členském státě původu regulována a v České republice ano, uchazeč povinen doložit, že v jednom nebo více členských státech vykonával předmětnou činnost po dobu nejméně 1 roku během předcházejících 10 let, nebo předložit doklad o regulovaném vzdělávání, které jej odborně připravuje pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu. Na závěr je vhodné uvést, že dle odst. 8 citovaného ustanovení je v případě zájmu v pokračování výkonu regulované činnosti po uplynutí 12 měsíců ode dne podání úplného oznámení povinen poskytovatel opětovně podat toto oznámení s tím, že shora uvedené doklady je poskytovatel povinen předložit pouze v případě změny skutečností uvedených v oznámení nebo dokumentech.
3. Povinnost poskytovatelů služeb zajistit výkon některých činností odborně způsobilými osobami
Rovněž při přeshraničním poskytováním služeb platí, že u živností uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona je nutné zajistit výkon činností pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost.

Mimo shora uvedené je dle § 36b zákona o uznávání odborné kvalifikace nutné u činností, jejichž výkon může představovat značné riziko pro bezpečnost, zdraví a život lidí, rovněž ověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služby. Vhodné je také upozornit, že mimo výše uvedených povinností týkající se oprávnění provozovat podnikatelskou činnost v zahraničí, je nutné vždy posoudit daňové povinnosti podnikatele v každé zemi, kde svou činnost vykonává, a to i dočasně.
Obecně však lze shrnout, že institut přeshraničního poskytování služeb umožňuje podnikatelům ze členských států provozovat jejich podnikatelskou činnost dočasně mimo jejich domovskou zemi za poměrně jednoduchých podmínek.

Mgr. Milan Dvořák

Advokátní koncipient

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.