fbpx
0

Dopady epidemie Koronaviru na naše podnikání (vyšší moc)

Poslední měsíce je po celém světě, Českou republiku nevyjímaje, hlavním tématem šíření virového onemocnění SARS-CoV-2 („Koronavirus“). Epidemie nepůsobí jen komplikace zdravotní, ale má významné dopady do našeho podnikání. Továrnám v postižených oblastech chybí pracovní síly, jsou vyhlašována restriktivní opatření k zabránění šíření epidemie, dochází ke zpomalování trhu, atd. Mnoho z podnikatelů tak objektivně nedokáže plnit své závazky, ke kterým se zavázali.


Na tyto nepředvídatelné objektivní jevy naše právo pamatuje. Asi každý z nás zná pojem vyšší moc (vis maior). Tento pojem si často správně spojujeme s určitou možností ospravedlnit vůči druhé straně to, že nedokážeme včas splnit, co jsme slíbili. Současnou epidemii Koronaviru můžeme považovat za případ vyšší moci. Rozhodně jí ale nelze používat jako univerzální záminku neplnění povinností.

Abychom dokázali správně reagovat na překážky, které nám do naší práce tato epidemie přináší, je potřeba dodržovat určitá pravidla a hlavně mít zajištěny důkazy pro případ budoucích sporů. Je potřeba si uvědomit, že v současné vyhrocené situaci všichni víme, že situace není normální a mnoho z nás má daleko větší míru pochopení pro případné neplnění závazků, zpožďování dodávek atd. Způsobené škody se ale mohou uplatňovat za mnoho měsíců a soudy o nich mohou rozhodovat za několik let. To už epidemie, doufejme, nebude hlavním tématem a bude daleko obtížnější soudy přesvědčit o tom, jak těžké to tehdy (tedy dnes) bylo.

JAKÉ MÁME MOŽNOSTI, POKUD NÁM VE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU BRÁNÍ PŘEKÁŽKA ZPŮSOBENÁ VYŠŠÍ MOCÍ?
Pokud nám brání ve splnění povinnosti překážka způsobená vyšší mocí, nabízí nám právo několik možností, jak se s takovou možností vypořádat.

A. Zprostit se povinnosti k náhradě škody
Nejčastějším případem aplikace vyšší moci je možnost zprostit se odpovědnosti za škodu, kterou jsme jinému způsobili tím, že jsme nesplnili svůj smluvní závazek.

Podle ustanovení § 2913 odst. 2 platí, že: Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.“

Ze shora uvedeného plyne, že se musí jednat o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou jsme nemohli ovlivnit. Současně překážka nemůže vzniknout, až v době kdy již jsme v prodlení se splněním závazku. Existenci překážky musíme prokázat. V případě epidemie typu Koronaviru touto překážkou může být například náhlý výpadek zaměstnanců z důvodu onemocnění, nařízené karantény nebo plnění státem nařízených opatření. Překážkou může být nedostatek zásob, výrobků, a jiných věcí potřebných k plnění smlouvy, které nám ze stejných důvodů nemohl dodat náš dodavatel, atd. Důležité je prokázat, že překážka způsobená epidemií byla skutečně hlavní příčinou nesplnění závazku. Tak tomu nebude, pokud by překážka vznikla i bez epidemie.

B. Vyvolat jednání o změně smlouvy (podstatná změna poměrů)
Druhou možností je právo požadovat po smluvním partnerovi obnovení jednání o smlouvě podle § 1765 NOZ. Podle tohoto ustanovení platí, že „Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou.

Uplatnění tohoto práva nás sice neopravňuje odložit plnění, pokud se na tom se smluvním partnerem nedohodneme, ale současně nám dává možnost, aby o změně smlouvy rozhodl soud a obnovil rovnováhu ve smlouvě anebo aby smlouvu za určitých podmínek zrušil.

Uplatnit právo na obnovení jednání o smlouvě je nutné uplatnit v přiměřené lhůtě, co jsme se o změně okolností dozvěděli, přičemž podle občanského zákoníku, se za má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce.

C. Zánik povinnosti pro nemožnost plnění
V úvahu přichází i možnost domáhat se toho, že naše povinnost zanikla pro tzv. nemožnost plnění podle ustanovení § 2006 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení platí, že „Stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.“

U překážek způsobených epidemií Koronaviru nebude toto právo široce uplatnitelné, protože aby došlo k zániku závazku pro nemožnost plnění, muselo by se jednat o trvalou překážku, případně překážku trvající velmi dlouhou dobu. Přesto i tyto případy mohou nastat zvláště, pokud má závazek takovou povahu, že jeho splnění nelze odložit.

JAK MÁME POSTUPOVAT V PRAXI?
Následujícími pravidly Vám chceme dát stručný návod jak postupovat, pokud Vám v plnění závazku brání překážka způsobená vyšší mocí.

1. Vznik překážky včas oznamte smluvnímu partnerovi
Podle ustanovení § 2902 občanského zákoníku má každý, kdo porušil právní povinnost, nebo kdo může a má vědět, že ji poruší, povinnost oznámit to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozornit ji na možné následky.

Účelem oznamovací povinnosti je připravit druhou stranu na to, že dojde k porušení závazku a umožnit jí přijmout opatření k zabránění nebo zmírnění škod. Druhá strana se poté na Vás nemůže domáhat té náhrady škody, které mohla sama zabránit.

Oznámení by mělo zahrnovat i popis toho, co nám brání ve splnění povinnosti. Forma oznámení není právním předpisem stanovena. Lze doporučit takovou formu, aby byl adresát oznámení informován srozumitelně a včas a abyste splnění oznamovací povinnosti byli schopni později prokázat.

2. Zajistěte důkazy
V případě soudního sporu bude strana, která porušila smlouvu, nebo chce obnovit jednání o smlouvě, povinna prokázat, že tato nepředvídatelná překážka vznikla a že byla hlavní příčinou škody (případně nerovnováhy ve smlouvě), a že jste vynaložili úsilí k překonání překážky. Myslete tedy na zajištění důkazů včas, mějte připraveny dokumenty o tom, jaké problémy Vám epidemie způsobila a jakým způsobem chcete problémy řešit (zápisy z představenstva, interních porad, zápisy z jednání s dodavateli, emailové urgence, důkazy o poptávkách náhradního plnění, důkazy o tom, že jste se pokusili nahradit výpadek pracovní síly jinou, že jste se zaměstnanci projednali možnosti změny směn, přesčasů, že jste obchodnímu partnerovi včas oznámili existenci překážky, atd.

3. Zkontrolujte ve smlouvách a obchodních podmínkách, zda neobsahují odchylnou úpravu překážek způsobených vyšší mocí a odpovědnosti za nesplnění závazku

Zákon hovoří pouze o neodvratitelné a nepředvídatelné překážce. Případy těchto překážek nevyjmenovává. Je ale možné, že ve smlouvě máte sjednáno, že touto překážkou mohou být pouze vyjmenované případy nebo jste sjednali odchylnou úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou nesplněním závazku způsobeného vyšší mocí. Typicky se tato úprava objevuje v pojistných smlouvách, smlouvách týkajících se bankovních a finančních produktů a dalších formulářových smlouvách.

Velmi často smlouvy obsahují také doložku, že přijímáte riziko změny okolností a nemáte tedy právo požadovat obnovení jednání o smlouvě pro změnu poměrů (viz výše bod B).

4. Pozor na smluvní pokutu
Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, vzniká odpovědnost za smluvní pokutu absolutně, bez ohledu na zavinění. Ačkoli se odvoláním na vyšší moc dokážete zprostit odpovědnosti za škodu způsobenou nesplněním smlouvy, neznamená to, že se stejně dokážete zprostit i své povinnosti zaplatit sjednanou smluvní pokutu. Díky dispozitivnosti ustanovení o smluvní pokutě se strany ale ve smlouvě mohou dohodnout jinak a sjednat výjimku z povinnosti platit smluvní pokutu v případě překážek způsobených vyšší mocí nebo podmínit právo na zaplacení smluvní pokuty na pouze zaviněné porušení povinnosti.

5. Při uzavírání nových smluv překážky předvídejte a upravte jejich řešení ve smlouvách
Zbavit se povinnosti k náhradě škody nebo vyvolat jednání o změně smlouvy můžete pouze tehdy, pokud se jedná o překážku, kterou nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat. Zřejmě bude panovat shoda na tom, že příchod epidemie Koronaviru a s tím související dopady na provoz závodů nebylo možné předvídat.

Jak je tomu ale nyní, kdy epidemie řádí v plné síle a ze všech stran jsme informováni o jejích dopadech? V těchto případech dopady Koronaviru již nemusejí být legitimním důvodem pro zproštění odpovědnosti nebo obnovení jednání o smlouvě. Můžeme-li překážky předvídat, máme tomu přizpůsobit svůj provoz. Samozřejmě nelze zcela předvídat další vývoj epidemie. Pokud se například situace dramaticky zhorší, stát přijme nová restriktivní opatření, atd. může být námitka zásahu vyšší moci opět namístě.

V každém případě doporučujeme překážky předvídat. Pokud máte pochybnost o tom, zda vám epidemie Koronaviru neochromí provoz závodu, doporučujeme v nově uzavíraných smlouvách možné překážky pojmenovat, upozornit na ně smluvního partnera a pro případ jejich vzniku vyloučit nebo omezili svoji odpovědnost nebo sjednat právo vyvolat jednání o změně smlouvy (dosáhnout například prodloužení termínu, změnu ceny, atd.).

6. Vynaložte úsilí na překonání překážky a buďte připraveni toto úsilí prokázat
Aby námitka vyšší mocí byla úspěšná, musí se jednat o překážku, kterou nebylo možné odvrátit nebo překonat. Pokud se plnění v důsledku překážky způsobené vyšší mocí stane pouze obtížnější, vyžadující větší úsilí nebo větší náklady, nezbavuje nás to povinnosti plnit. Můžete to ale znamenat shora vysvětlenou změnu poměrů a Vaše právo dosáhnout změny smlouvy.

Důležité je, abyste byly později schopny prokázat, že jste se pokusili překážku překonat, že jste přijali odpovídající opatření, poptali jste jiného dodavatele, optimalizovali rozvržení směn, pokusili se sehnat jinou dočasnou pracovní sílu atd.

7. Mezinárodní prvek
V situacích s mezinárodním prvkem je potřeba posoudit, jaký právem se právní vztah řídí ma jaké soudy nebo jiné orgány rozhodnutí spory z takových smluv. Následně je potřeba zkoumat splnění podmínek práva, kterým smlouva řídí.

Mgr. Jan Veselý, advokát
Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.