fbpx
0

Komise EU představila nový balíček týkající se elektronického obchodování

Komise EU představila koncem května nový balíček, který se týká elektronického obchodování, tj. obchodování online. Ačkoliv elektronický obchod patří k rychle rostoucím odvětvím, evropské firmy ani spotřebitelé plně nevyužívají jeho skutečný potenciál. Pouze 12 % obchodníků EU umožňuje nákup přes internet zákazníkům z jiných členských států, zatímco ve své vlastní zemi jich tuto službu nabízí trojnásobek, jak vyplývá ze statistických dat. Stejně tak platí, že z jiného členského státu nakupuje pouze 15 % zákazníků, zatímco ve vlastní zemi 44 %.

Mezi důvody mimo jiné patří uplatňování zeměpisného blokování, vysoké ceny doručování a hůře uplatnitelná práva spotřebitelů. Tato neodůvodněná znevýhodnění rozhodně nejsou v souladu s pravidly jednotného trhu. Z toho důvodu Komise navrhuje jednoznačná pravidla elektronického obchodování, a zároveň lepší prosazování práv spotřebitelů a cenově dostupnější přeshraniční zásilkové služby, které umožní spotřebitelům, ale i zejména malým a středním podnikům, využívat plně přeshraničního elektronického obchodu a tím i výhod jednotného trhu EU.

Balíček Komise EU obsahuje tyto legislativní návrhy:

  1. návrh k řešení případů neoprávněného zeměpisného blokování (tzv. geo-blockingu) a jiných forem diskriminace na základě státní příslušnosti, bydliště nebo sídla;
  2. návrh týkající se přeshraničních zásilkových služeb za účelem zvýšit transparentnost cen a zlepšit regulační dohled;
  3. návrh na podporu prosazování práv spotřebitelů a poradenství, mimo jiné k vyjasnění otázky, co je nekalou obchodní praktikou v digitálním světě.

  1. a) Cílem návrhu o geo-blockingu a jiných forem diskriminace je nastavení konkrétních pravidel k tomu, aby spotřebitel, který chce nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU (ať osobně či právě elektronicky), nebyl diskriminován, pokud jde o přístup k cenám, prodeji či platební podmínkám. Geo-blocking může spočívat například v tom, že z jiné země EU nelze zboží zaplatit vůbec (např. obchodník klade požadavek platby debetní či kreditní kartou z určité země), nebo je nabízena možnost dopravy pouze na domácím trhu, nebo je uplatňována rozdílná (vyšší) cena, pokud se na webové stránky zákazník podívá z IP adresy jiného státu.

Poslední jednání bylo nedávno objeveno u známého zábavního parku Disneyland v Paříži, který nabízí různě drahé balíčky vstupů dle toho, z jaké země jsou objednávány. V případě balíčkového vstupného Brit běžně zaplatil až o 15 % více než Francouz, a dokonce v některých případech Němec zaplatil až dvojnásobné vstupné než Francouz!

Dle legislativního návrhu dojde k vyjasnění otázky, které postupy obchodníků jsou povolené a které nikoliv. Je třeba zmínit, že v návrhu není uložena všeobecná povinnost doručovat po celé EU a malé podniky jsou osvobozeny od některých povinností. Pro online prodej digitálního obsahu Komise navrhla stejná pravidla, avšak společně s přechodným obdobím pro jejich aplikaci do července 2018. Komise vyjmula z navrhovaných podmínek díla chráněná autorským právem, jako jsou knihy a hudba.

  1. b) Cílem návrhu, který se týká přeshraničních zásilkových služeb, je zvýšit transparentnost cen doručování a zlepšit regulatorní dohled, tj. zabránit předraženému doručování. Spotřebitelé a maloobchodníci by dle návrhu měli využívat cenově dostupného doručování a možnosti snadného vrácení zboží, a to i do/z okrajových regionů. Návrh bojuje s vysokými poplatky za přeshraniční zásilky, které nejsou rozumně odůvodněné. Často totiž dochází k tomu, že cena za doručení malého balíčku do jiného členského státu EU až pětkrát převyšuje cenu, která je stanovena pro doručení na domácím území a to bez jakéhokoliv vztahu ke skutečným nákladům s dopravou.

V návrhu nejsou nastaveny horní hranice cen. Regulace cen je až krajním opatřením v případě neuspokojivých výsledků hospodářské soutěže (v roce 2019 Komise přezkoumá dosažený pokrok a posoudí, zda je regulace nezbytná.) Dle návrhu dojde k poskytování údajů vnitrostátním regulačním orgánům, které budou nezbytné ke sledování přeshraničních trhů a kontrole dostupnosti a nákladové orientace cen. Komise bude zveřejňovat veřejné ceny poskytovatelů všeobecných služeb za účelem přehlednosti sazeb a stimulace konkurence, tj. bude existovat internetová stránka, která umožní spotřebitelům porovnávat ceny doručování.

  1. c) Poslední legislativní návrh, který se týká prosazování práv spotřebitelů, obsahuje ukotvení dalších pravomocí vnitrostátním orgánům, a to za účelem lepšího prosazování práv spotřebitelů. Orgány budou moci například,
  • kontrolovat, zda internetové stránky neuplatňují geo-blocking nebo poprodejní podmínky, které jsou v rozporu s jednotným trhem EU,
  • nařídit okamžité odstranění internetové stránky, která obsahuje podvody,
  • žádat o informace registrátory domén a banky za účelem zjištění identity příslušného hospodářského subjektu.

Pokud dojde k porušení práv spotřebitelů, Komise bude oprávněna koordinovat společné akce s vnitrostátními donucovacími orgány, aby zabránila nežádoucím praktikám v oblasti elektronického obchodování.

Komise rovněž v rámci balíčku zveřejňuje aktualizovaná pravidla, která se týkají nekalých obchodních praktik, a to za účelem ujasnění aplikace směrnice o nekalých obchodních praktikách.

Zdroje: www.europa.eu

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.