fbpx
Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, pracovního práva a práva nemovitostí. Svoje bohaté zkušenosti získal při poskytování právních služeb jak českým, tak významným zahraničním právním subjektům. Petr Plavec již v průběhu vysokoškolského studia získával své první zkušenosti z významných transakcí při svém působení v mezinárodní advokátní kanceláři Zeiner, Golan, Nir & Partners. V roce 2002 nastoupil do české pobočky mezinárodní advokátní kanceláře WEIL, GOTSHAL & MANGES, která patří k nejvýše oceňovaným advokátním kancelářím v České republice. Petr Plavec působil ve WEIL, GOTSHAL & MANGES až do roku 2005 a počátkem roku 2006 založil společně s Mgr. Zdeňkem Valáškem advokátní kancelář Valášek & Plavec. Od roku 2011 vykonává advokacii v rámci Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Jako člen týmu WEIL, GOTSHAL & MANGES se Petr Plavec účastnil řady projektů s mezinárodním přesahem, včetně přípravy a uskutečnění privatizací nejvýznamnějších státních podniků, fúzí a akvizicí nadnárodních společností, emisí cenných papírů apod. Petr Plavec se věnuje i publikační a lektorské činnosti. V současné době pravidelně odpovídá na právní dotazy čtenářů deníků Mladá Fronta DNES a deníky Vltava Labe Press. V minulosti publikoval v časopisech EKONOM a RELIANT. Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky přednášel v roce 2006 pro významné české podniky novou právní úpravu pracovního práva dle nového zákoníku práce.
Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své právní praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, náhradě škody, soudním sporům, právu duševního vlastnictví (včetně softwarového práva), správnímu právu a právním vztahům k nemovitostem. Jakub Urbánek po absolvování právnické fakulty v roce 2000 nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Jaroš-Fojtíková, kde působil až do konce roku 2008. V advokátní kanceláři Jaroš-Fojtíková, zastával od roku 2003 funkci vedoucího oddělení nemovitostí a oddělení práv k nehmotným statkům, od konce roku 2006 působil jako vedoucí oddělení soudních sporů. Od roku 2008 působil jako advokát v advokátní kanceláři Valášek & Plavec a od roku 2011 v advokátní kanceláři Plavec & Partners. V rámci své praxe participoval na řadě velkých investičních projektů – od akvizic významných průmyslových podniků po zajištění právního zázemí celorepublikové páteřní sítě optických vláken.

Mgr. Jakub Urbánek

spolupracující advokát

Jan Veselý se ve své advokátní praxi specializuje na obchodní právo, právo obchodních korporací a trestní právo. V oblasti obchodního a korporátního práva se zabývá zejména zajišťováním obchodních transakcí, činností obchodních společností, vztahy společníků a akcionářů ke společnosti a související sporné agendy. V trestním právu se Jan Veselý zaměřuje především na oblast související s podnikatelskými a ekonomickými aktivitami a na oblast trestní odpovědnosti právnických osob. Jan Veselý vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.  Již v době studií začal pracovat v advokátní kanceláři Valášek & Plavec, kde později nastoupil na pozici advokátního koncipienta. Od roku 2013 působí v advokátní kanceláři Plavec & Partners jako advokát.
Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své praxi se věnuje zejména problematice občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva. Významnou část jeho agendy tvoří i smlouvy o převodech nemovitostí. Tomáš Plavec je advokátem s téměř třicetiletou praxí. Je otcem Petra Plavce. Po absolvování právnické fakulty nastoupil Tomáš Plavec v roce 1975 jako advokátní koncipient do Advokátní poradny Chrudim. V roce 1978, po složení advokátních zkoušek, začal působit jako advokát. V průběhu své praxe se věnoval všem okruhům soukromého práva, zejména pak právu občanskému a trestnímu. V roce 1980 se stal vedoucím Advokátní poradny Chrudim, kterou vedl až do roku 1990, kdy založil vlastní advokátní kancelář. V současné době úzce spolupracuje s advokátní kanceláří Plavec & Partners. Před rokem 1990 a zejména po něm vystupoval Tomáš Plavec v řadě významných kauz dotýkajících se celého regionu (závažné trestní kauzy, velké restituční případy apod.). Jeho stanoviska byla opakovaně publikována v celostátním i regionálním tisku nebo v jiných hromadných sdělovacích prostředcích.

JUDr. Tomáš Plavec

advokát, Chrudim

Milan Dvořák nastoupil do chrudimské pobočky kanceláře Plavec & Partners v únoru 2016 po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Milan během studií získal praktické zkušenosti v justici během stáží v trestní kanceláři okresního i krajského soudu. Svou odbornost ve sféře pracovního práva a sociálního zabezpečení zdokonaloval praxí na MSSZ v Brně a také působil na pozici právního asistenta ve významné advokátní kanceláři. V rámci pobočky Plavec & Partners v Chrudimi se Milan specializuje především na trestní právo, pracovní právo a vymáhání pohledávek.

Mgr. Milan Dvořák

advokátní koncipient, Chrudim

René je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích absolvoval koncipientskou praxi se zaměřením na obchodní právo, právo nemovitostí a konkursní právo v Advokátní kanceláři Záděrová, Záděrová a partneři v Ostravě. Poté nastoupil na pozici podnikového právníka pro skupinu ZETOR, následně se stal členem managementu jako vedoucí právního odboru a později jeho ředitel. Pro skupinu ZETOR řešil zejména smluvní vztahy při dodávkách traktorů a náhradních dílů v tuzemském, tak i v mezinárodním obchodním styku, v oblasti nemovitostí se zaměřoval na jeho další rozvoj a využití areálu skupiny ZETOR v Brně. V roce 2016 založil vlastní advokátní kancelář v Brně. V roce 2023 nastoupil do advokátní kanceláře Plavec & Partners, kde působí jako spolupracující advokát a vedoucí regionální pobočky kanceláře v Chrudimi. V rámci advokátní kanceláře Plavec & Partners se René zaměřuje na problematiku tvorby obchodních smluv a úpravu vztahů z nich vyplývajících, práva nemovitostí, korporátního a pracovního práva.
Tereza je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Do právního týmu kanceláře Plavec & Partners se zapojila již na podzim roku 2012 jako koncipientka a od roku 2016 v kanceláři působí jako trvale spolupracující advokát. V rámci kanceláře Plavec & Partners se Tereza specializuje na závazkové vztahy, pracovní právo a právní služby souvisejícím s převody nemovitostí. V rámci poskytování služeb externího právního oddělení pro vybrané klienty Tereza zajišťuje generální právní služby související s každodenním provozem podnikatelské činnosti.
Tomáš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studia pracoval v mezinárodní kanceláři, kde se věnoval zejména zahraničním klientům a sbíral zkušenosti z oblasti mezinárodního práva. Koncipientskou praxi vykonával v advokátní kanceláři poskytující právní služby největší české investiční společnosti. V advokátní kanceláři Plavec & Partners působí jako advokát se zaměřením na korporátní a obchodní právo včetně zastupování klientů v insolvenčních řízeních. Má na starosti významné klienty naší kanceláře, pro které zajišťuje kompletní korporátní právní servis.
Štěpán je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Štěpán Chejn započal svoji právní praxi ve středně velké pražské kanceláři zabývající se především občanským a obchodním závazkovým právem, insolvenčním právem, právem obchodních společností a správním právem včetně práva municipálního. Štěpán se v rámci své předchozí praxe zabýval především vymáháním pohledávek, právem nemovitostí a správním právem, včetně práva životního prostředí. Do kolektivu advokátní kanceláře Plavec & Partners se zapojil v srpnu 2014, kdy nastoupil na pozici advokátního koncipienta. V roce 2017 úspěšně složil advokátní zkoušky a doplnil tak náš tým advokátů o dalšího člena.“ Aktuálně se věnuje zejm. právu nemovitostí, stavebnictví a developmentu, zastupuje klienty kanceláře v soudních sporech a působí rovněž jako mediátor.
1 2