fbpx
1

Náhrada škody způsobená dopravní nehodou

Předmětem následujícího příspěvku je náhrada škody způsobená dopravní nehodou, kdy v rámci příspěvku by měly být stručně přiblíženy především její zásady vyplývající z právní úpravy a soudní praxe a rovněž způsoby řešení pojišťovnou.

Obecné zásady náhrady škody

Na úvod je vhodné uvést, jakými obecnými zásadami se náhrada škody řídí, v souvislosti s čímž musíme odkázat na ustanovení § 2951 a § 2952 občanského zákoníku.

Začněme druhým z uvedených ustanovení, tedy § 2952 občanského zákoníku, dle kterého se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo, tedy ušlý zisk, což představuje první z obecných zásad náhrady škody. Je nejspíš nesporné, že v souvislosti s náhradou škody způsobenou dopravní nehodou se především nahrazuje skutečná škoda spočívající v poškození vozidla, nicméně i ušlý zisk má zde své místo a to zejména ve spojením s využitím náhradního vozidla.

Druhou obecnou zásadu poté nalezneme v druhém z uvedených ustanovení, jelikož dle § 2951 odst. 1 občanského zákoníku se škoda nahrazuje uvedením v předešlý stav a není-li to možné, hradí se škoda v penězích. Pokud opětovně uvedenou zásadu vztáhneme na případ škody vzniklé dopravní nehodou, tak dojdeme k závěru, že uvedením v předešlý stav bude oprava havarovaného vozidla.

Obecně k náhradě škody v případech dopravní nehody

V návaznosti na shora uvedené je však nutno doplnit, že v případě náhrady škody způsobené dopravní nehodou jde o určitý specifický případ, protože škoda je zpravidla nahrazena třetí osobou v podobě pojišťovny. Uvedená skutečnost vychází z faktu, že každý provozovatel vozidla je povinen uzavřít ke svému vozidlu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení, ze kterého je následně poškozenému nahrazena způsobená škoda. S ohledem na uvedené lze zmínit i druhou zvláštnost náhrady škody způsobené dopravní nehodou, kdy se fakticky poškozenému hradí škoda v penězích, přestože k opravě vozidla zpravidla dojde, nicméně poškozenému jsou pojišťovnou uhrazeny náklady vynaložené na opravu.

V souvislosti s náhradou škody způsobené dopravní nehodou je zapotřebí uvést, že mimo shora uvedených obecných zásad náhrady škody je v právní úpravě obsažena ještě zásada, že se nahrazují pouze v rozsahu účelně a nezbytně vynaložených nákladů, což je podporováno rovněž rozhodovací praxí soudů. V souvislosti s tím uveďme, např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. 25 Cdo 3911/2007, týkající se nákladů na pronájem náhradního vozidla, ve kterém Nejvyšší soud dospěl k závěru, že „výše náhrady účelně vynaložených nákladů na vypůjčení či pronájem vozu po dobu opravy vlastního poškozeného vozidla zásadně nesmí přesahovat obvyklou cenu pronájmu obdobných aut v daném místě a čase, přičemž důkazní břemeno o výjimečných okolnostech odůvodňujících v konkrétním případě náhradu v částce vyšší, než odpovídá nákladům na pronájem srovnatelného vozu, nese poškozený.“ Současně je vhodné v souvislosti s účelností nákladů na opravu vozidla uvést nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19.3.20008, sp. zn. II. ÚS 2221/07, ve kterém byl vysloven závěr, že „„Je-li za škodu považována újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a její výše je dána rozdílem mezi majetkovým stavem poškozeného před a po poškození, musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě k opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.“

Způsoby náhrady škody pojišťovnou

Nikoho nejspíš nepřekvapí, že v případě náhrady škody z dopravních nehod není možné všechny případy nahradit opravou vozidla, jelikož někdy jsou poškození vozidla tak rozsáhlá, že přesahují hodnotu vozidla.

Ze shora uvedeného důvodu se tedy vyvinuly tři způsoby řešení náhrady škody pojišťovnou, jimiž jsou náhrada nákladů opravy vozidla, rozpočet nákladů na opravu vozidla a totální škoda, resp. náhrada obvyklé ceny vozidla. Jakým způsobem bude řešeno, zpravidla rozhodne pojišťovna po provedení prohlídky vozidla jejím likvidátorem.

Oprava vozidla je nejspíš nejčastějším způsobem, jak je škoda vzniklá dopravní nehodou řešena. Nicméně tato varianta je možná pouze v případě, že je oprava účelná vzhledem k obvyklé ceně vozidla, resp. že náklady na opravu nepřesáhnou obvyklou cenu vozidla. Poté co pojišťovna rozhodla, že škodná událost bude řešena opravou vozidla, necháte vozidlo opravit (nejlépe ve smluvním servise pojišťovny) a následně u pojišťovny uplatníte úhradu vynaložených nákladů dle faktury. Pojišťovny však mají zájem snížit neboli krátit pojistné plnění a za tím účelem používají různé odůvodnění. Z naší praxe jsou to zejména následující.

Za prvé bychom uvedli, že se v souvislosti se škodní událostí často využívá institutu pronájmu náhradního vozidla, aby mohl poškozený dostát svým závazkům či povinnostem. Náklady na pronájem náhradního vozidla poté představují skutečnou škodu, kterou je škůdce (a za něj pojišťovna) povinen nahradit v rozsahu nutně a účelně vynaložených nákladů. Zde je však nutné upozornit, že ustálená judikatura zastává názor, že poškozený má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na pronájem vozu zejména po dobu opravy vlastního motorového vozidla, je-li skutečně opravováno, kdy pojišťovny velmi pozorně posuzují délku pronájmu náhradního vozidla ve spojení s dobou, která je za obvyklých podmínek nutná k opravě vozidla. Je tedy vhodné doporučit, abyste vždy se servisem a pojišťovnou konzultovali délku opravy, resp. pronájmu vozidla a předešli tak pozdějším potížím.

Druhým případem, který bychom chtěli uvést, je možnost použití nových náhradních dílů při opravě starších vozidel, protože pojišťovny toto nepovažují za účelné, resp. na náhradní díly uplatňují amortizaci. Uplatnění amortizace znamená, že pojišťovna sníží náklady na nové náhradní díly z důvodu stáří vozu a tedy opotřebení původních dílů. V souvislosti s tím bychom chtěli poukázat na judikaturu Ústavního soudu, ze které je možné dovodit, že nelze po poškozeném požadovat, aby jen za účelem snížení nákladů na opravu hledal náhradní díly odpovídajícího stáří, neboť použití náhradního dílu musí zajistit, že nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. S ohledem na uvedené závěry Ústavního soudu je nutné uzavřít, že se poškozený může soudně bránit proti uplatnění amortizace u nových náhradních dílů.

Rozpočet je druhým způsobem, jež je pojišťovnami využíván při likvidaci pojistných událostí z dopravních nehod. Tento způsob spočívá v tom, že se nenahradí náklady již vynaložené na opravu, nýbrž pojišťovna poskytne pojistné plnění ve výši předpokládaných nákladů. Předpokládané náklady pojišťovna určí pomocí expertních systémů, kdy se v rámci nich používají ceny náhradních dílů kvalitativně srovnatelných s originálními díly a časové normy opravárenských prací předepsané výrobcem vozidla. S ohledem na tuto skutečnost proto nejsou často zcela zohledněny skutečné náklady na opravu, kdy v případě nesouhlasu s výší plnění je vhodné předložení kalkulace ceny opravy vozidla zpracovaná nezávislým servisem či znaleckého posudku.

Posledním způsobem, jež je v rámci náhrady škody způsobené dopravní nehodou využíván je tzv. totální škoda, resp. náhrada obvyklé ceny vozidla. Jedná se o případ, kdy předpokládané náklady na opravu vozidla přesáhnou obvyklou cenu vozidla v době jeho poškození, a proto již není účelné vozidlo opravovat. Rozhodne-li pojišťovna o likvidaci pojistné události jako totální škody, tak pojišťovna nejdříve stanoví obvyklou cenu vozidla, jež je stanovena jako náklady na pořízení vozidla srovnatelného druhu i kvality s přihlédnutím k technickému stavu poškozeného vozidla v době pojistné události, počtu najetých kilometrů, základní a doplňkové výbavě apod. Po určení obvyklé ceny vozidla je následně pojistné plnění stanoveno na základě rozdílu obvyklé ceny vozidla a hodnoty použitelných zbytků vozidla.  S ohledem na shora uvedené stanovení obvyklé ceny vozidla je tudíž nutné vycházet z cen srovnatelných vozů na trhu, k čemuž může posloužit porovnání inzerce.

V souvislosti s náhradou škody způsobené dopravní nehodou Vám můžeme pomoct s obranou proti neoprávněnému krácení pojistného plnění, především z důvodu amortizace či neúplného rozpočtu, a dále uplatnění dalších nároků upravených v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V první řadě Vám může poskytnout posouzení a konzultace Vašeho problému, dále uplatníme Vaše nároky u příslušné pojišťovny, popřípadě v rámci soudního sporu.

Mgr. Milan Dvořák

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

1 komentář

One thought on “Náhrada škody způsobená dopravní nehodou
 1. Dobrý den
  Chtěl by jsem poradit jestli má cenu do toho jít.
  Před 3týdny mě na motorce pul roku starou zezadu srazilo auto.
  Škoda je -totálka. Nová stála 160 000,- dnes je za 150 000,- ale nová není skladem tak musím jezdit MHD 27kč x2 za den.
  Když to vyšetřovala policie tak na žádost vyníka a policie jsme to rovnou ukončily s tím že pojištovna muže konat a pán mi slíbil že rozdíl pojištovna škoda na moto a nový kus mi dorovná.cca 9600,- + 500 přepis. Když došlo na věc tak o ničem neví!! děkuji za radu s pozdravem
  Matoušek

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.