fbpx
0

Odpovědi do právní poradny IDNES.cz – Ukončení mandátní smlouvy, odchod do starobního důchodu

  1. Ukončení mandátní smlouvy

S jednou společností jsem podepsal mandátní smlouvu, abych pro ně sjednával zakázky a sepisoval smlouvy. Tvrdili, že se jedná v podstatě o brigádu, a že pokud budu chtít, zařídím si živnostenský list.K mému velkému údivu mi po 2 měsících od podpisu smlouvy přišel dopis, kde tato společnost píše, že si musím do tří měsíců zařídit živnostenský list. V mandátní smlouvě o živnostenském listě nebyla ani zmínka. Hodlám tuto mandátní smlouvu okamžitě rozvázat, takové podmínky mi nevyhovují. Mohu to udělat ze dne na den nebo musím ze zákona nějakou dobu počkat?

Odpověď:

Není mi znám obsah Vámi uvedené smlouvy, proto Vám mohu podat pouze obecný výklad. Výkon Vámi popsané činnosti tzv. „obchodního zástupce“ firmy skutečně často nabízejí osobám samostatně výdělečně činným, kteří vlastní živnostenský list (otázkou správnosti, resp. „právnosti“ takového postupu se nebudu na tomto místě zabývat).

Pokud tedy s Vámi společnost uzavřela mandátní smlouvu dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a nepřistoupí na Váš návrh na její zrušení, můžete ji vypovědět (z pozice mandatáře) za podmínek v této smlouvě uvedených. Nejsou-li podmínky ukončení smlouvy sjednány, můžete ji vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena mandantovi (společnosti). Platí, že ke dni účinnosti výpovědi zanikají Vaše závazky stanovené ve smlouvě, zároveň ale v případě, že by takovýmto přerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, tak jste povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba vykonat k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření mandant nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá Vás, abyste je učinil sám, musíte tak učinit.

Za určitých okolností by přicházela v úvahu i možnost dovolat se neplatnosti smlouvy z důvodu uvedení v omyl ohledně otázky důležité pro Vaše rozhodnutí smlouvu uzavřít (tj. v otázce podmínky živnostenského listu, resp. samotné povahy smluvního vztahu). K tomu je však nutno dodat, že pokud byste měl soustavně vykonávat pozici obchodního zástupce za účelem dosažení zisku, a tuto činnost byste vykonával samostatně, nikoliv v pracovním poměru, jednalo by se z Vaší strany o výkon podnikatelské činnosti, ke které potřebujete mít příslušné oprávnění (např. získáním živnostenského listu). Námitka uvedení v omyl by pravděpodobně nebyla namístě, neboť za této situace jste měl potřebu získání živnostenského listu předpokládat.

JUDr. Petr Plavec, Ph.D., advokát, AK Plavec & Partners, Praha

petr.plavec@ppak.cz, www.ppak.cz

  1. Odchod do starobního důchodu

V listopadu bych měla odejít do starobního důchodu, ale chtěla bych ještě pracovat. Jsem zaměstnaná jako vedoucí závodní jídelny, toto mám napsáno i v pracovní smlouvě. Nadřízený mi však oznámil, že má za mě náhradu a dal mi najevo, že pokud neodejdu sama, může mě přeřadit na jinou práci. Nevím, jak se mohu bránit?

Odpověď:

Pokud bychom se na daný případ podívali nejprve v trochu širších souvislostech, tak bychom měli v prvé řadě zmínit ten fakt, že dosažení důchodového věku není v žádném případě na překážku dalšímu pokračování  pracovního poměru. V opačném případě by se totiž jednalo ze strany zaměstnavatele o diskriminaci. Zaměstnavatel nemůže bez dalšího nutit zaměstnance k ukončení pracovního poměru z důvodu dosažení důchodového věku.

Každá pracovní smlouva musí dle zákoníku práce obsahovat mj. i druh práce, který bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykovávat. Zaměstnavatel je oprávněn převést zaměstnance na jinou práci, tzn. takovou práci, která neodpovídá druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, proti jeho vůli pouze v zákonem stanovených případech uvedených v ustanovení § 41 zákoníku práce  (např. pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci). Mezi uvedenými případy dosažení důchodového věku není. Lze proto doporučit, abyste zaměstnavatele nejprve upozornila na nelegálnost jeho konání a požadovala po něm plnění jeho povinností uložených mu pracovněprávními předpisy, tj. zejména přidělovat zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy.

JUDr. Petr Plavec, Ph.D., advokát, AK Plavec & Partners, Praha

petr.plavec@ppak.cz, www.ppak.cz

 

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.