fbpx
0

Opatření na podporu podnikatelů dotčených epidemií SARS-COV-2

Koronavirová epidemie a s ní související opatření, která by měla sloužit ke zpomalení šíření nákazy, s sebou vedle zdravotních dopadů nese pro velkou část společnosti také dopady ekonomické. V návaznosti na aktuální stav jsou proto v posledních dnech projednávána a schvalována mnohá opatření, která by měla alespoň částečně zmírnit ekonomické dopady na společnost.

KOMPENZAČNÍ BONUSY PRO OSVČ A SPOLEČNÍKY S.R.O.

Stejně jako na jaře, i nyní obdrží osoby samostatně výdělečně činné (dále též jako „OSVČ“) a někteří společníci s.r.o. kompenzační bonusy. Podmínky ovšem budou výrazně striktnější, na bonusy proto zřejmě dosáhne do značné míry omezenější okruh osob. Aktuálně je zpracován návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále též jako „zákon o kompenzačním bonusu“). Dle návrhu by měl kompenzační bonus činit 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, které je vyhlášeno na období od 5. 10. do 4. 11. 2020, v případě prodloužení nouzového stavu do konce jeho trvání.

Mezi subjekty jsou zahrnuty:

  1. osoby, které byly vedeny k 5. 10. 2020 jako OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění, případně osoby, jejichž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 12. 3. 2020;
  2. fyzické osoby, které jsou společníky s.r.o. založené za účelem dosažení zisku, která má nejvýše 2 společníky, kteří jsou fyzickými osobami, případně společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, v obou případech ovšem podíly dotčených společníků nesmí být představovány kmenovým listem;
  3. osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, v důsledku čehož byly v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 alespoň 3 měsíce účastny nemocenského pojištění a současně nevykonávaly jinou činnost, na jejichž základě by byly účastny nemocenského pojištění, pokud svoji práci nemohou vykonávat z důvodů na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku opatření zakazujících či omezujících činnost v souvislosti s ochranou obyvatel a prevencí nebezpečí vzniku a šíření nemoci COVID-19.

Vyňaty jsou osoby, které byly v bonusovém období v úpadku či v likvidaci, případně byly nespolehlivými plátci či nespolehlivými osobami dle zákona o daních z příjmů. Pro společníky s.r.o. zákon určuje také další podmínky, které musí být naplněny, zejména týkající se daňové rezidentury a minimálního obratu. Vyloučen bude souběh s podporou v nezaměstnanosti, jinou dávkou související se zmírněním následků výskytu koronaviru SARS CoV-2 i přiznání bonusu duplicitně téže osobě v rámci více činností.

Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti či činnost s.r.o., pokud byla tato činnost zakázána opatřeními zakazujícími činnost v souvislosti s ochranou obyvatel a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření nemoci COVID-19. V případě, že byla jejich činnost pouze omezena, náleží nárok na bonus za kalendářní dny, kdy byla dotčeným osobám omezena jejich činnost v rozsahu 80 % a více, pokud nebylo možné výstupy z dané činnosti bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli. Nutnou podmínkou je, aby omezená či zakázaná činnost přinášela daným subjektům převažující část příjmů.

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

Vláda schválila Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 –„OŠETŘOVNÉ II“ pro OSVČ. Tato podpora je určena osobám, které nemohou vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost z důvodu péče o dítě do 10 let, které nemůže navštěvovat školu či jiné zařízení z důvodu jeho uzavření, případně z důvodu péče o osobu, která je kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu závislá na pomoci jiné osoby a z důvodu mimořádných opatření nemůže využívat nějakou formu sociálních služeb, případně o nezaopatřené dítě do 26 let závislé na pomoci jiné osoby. Podpora bude činit 400 Kč za každý kalendářní den, přičemž žádost bude třeba podat prostřednictvím formuláře, který bude zveřejněn na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Vyloučeny budou OSVČ pobírající invalidní či starobní důchod, rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství nebo mající jiné zaměstnání.

PROGRAM COVID – Nájemné

Další z programů je COVID – Nájemné, který má za účel ulevit podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně a s nimi přímo provozně souvisejícího zázemí, které užívají na základě nájemní smlouvy, pokud jim byl v důsledku mimořádných opatření souvisejících s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 zakázán či výrazně omezen prodej zboží či poskytování služeb v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné. Vztahuje se pouze na vymezený okruh odvětví (např. provozovny stravovacích služeb, hudební, taneční, herní a společenské kluby, diskotéky, kina, kongresy, vzdělávací akce, výstavy, veletrhy, muzea, galerie, hrady, zámky, sportoviště, fitness centra a další). Podpora bude poskytnuta ve výši 50 % rozhodného nájemného za období od července do srpna 2020, oproti jarnímu programu však nebude podmínkou účasti poskytnutí slevy ze strany pronajímatele. Podmínkou je však uzavření nájemní smlouvy před 1. 7. 2020.

Z programu budou vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k pronajímateli osobami blízkými, ve vztahu osoby ovládané a ovládající či osoba jednající ve shodě dle zákona o obchodních korporacích, dále ve vztahu, kdy jeden vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle zákona o účetnictví a osoby, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku.

VELKÝ LIBERAČNÍ BALÍČEK

Rozhodnutím Ministryně financí ze dne 14. 10. 2020 o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události, č. j. 27709/2020/3901-2, byly prominuty zálohy na daň z příjmů fyzických i právnických osob v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020. Dále byly prominuty úroky z prodlení v případě pozdní úhrady DPH, a to měsíčním plátcům DPH za měsíce září, říjen a listopad, pokud dojde k úhradě do 31. 12. 2020 a čtvrtletním plátcům DPH za 3. čtvrtletí, pokud uhradí do 31. 12. 2020. Prominuty jsou rovněž zálohy na silniční daň splatné v roce 2020, lze tedy uhradit zpětně daň za celý rok, a to do 31. 1. 2021. Předmětné rozhodnutí se týká taxativně vyjmenovaných subjektů, jejichž převažující část příjmů pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z jedné nebo více činností, které byly zakázány či omezeny v důsledku krizových opatření (např. provozovny stravovacích služeb, hudební, taneční, herní a společenské kluby, diskotéky, kina, kongresy, vzdělávací akce, výstavy, veletrhy, muzea, galerie, hrady, zámky, sportoviště, fitness centra a další).

Kromě uvedených programů byly přijaty také např. programy na podporu subjektů podnikajících v oblasti kultury – tzv. „Program COVID – Kultura“ a v oblasti sportu tzv. „Program COVID – Sport“. Došlo také k prodloužení programu Antivirus A určeného na podporu udržení zaměstnanosti. Ten míří na podniky s nuceným omezením provozu, přičemž takoví podnikatelé obdrží kompenzaci ve formě 100% náhrady nákladů na vyplacené mzdy.

Mgr. Kateřina Gabrhelíková, koncipientka

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.