Exkluzivní odborný seminář zaměřený na aktuální téma:

Povinnosti statutárních orgánů spojené s insolvenčním řízením a důsledky jejich porušení

Seminář je zaměřen na teoretický výklad, ale poskytne Vám i praktické příklady z praxe, zejména z těchto tématických okruhů:

Úpadek

Co je to úpadek a za jakých podmínek se do něj dlužník může dostat? Jaké konkrétní novinky přinesla novela insolvečního zákona s účinností od 1.7.2017? K čemu slouží výkaz stavu likvidity a jak se díky novému institutu tzv. mezeře krytí může dlužník – podnikatel, který vede účetnictví vyhnout závěru o svém úpadku? Pomocí čeho může věřitel doložit existenci své pohledávky, pokud nemá k dispozici uznání dlužníka s ověřeným podpisem nebo přiznanou vykonatelným exekučním titulem?

Povinnosti statutárních orgánů spojené s insolvenčním řízením

Povinnost péče řádného hospodáře a jakým způsobem ji lze porušit? Jaké povinnosti má člen statutárního orgánu v případě, že se společnost dostane do úpadku, nebo jí úpadek hrozí?

Důsledky úpadku pro členy statutárních orgánů

Kdy nese člen statutárního orgánu odpovědnost za škodu a vůči komu za ni odpovídá? Za jakých podmínek má člen statutárního orgánu povinnost vrátit získaný prospěch ze smlouvy o výkonu funkce? Mohou být neuspokojené pohledávky za společností vymáhány i po členu statutárního orgánu? Hrozí členům statutárních orgánů v případě porušení povinností i trestní postih?

Problémy v praxi

Jaké problémy v praxi znesnadňují uspokojení věřitelů prostřednictvím členů statutárních orgánů dlužníků a lze se jim předem bránit?

MÁTE ZÁJEM ZÚČASTNIT SE WORKSHOPU?

Kontaktujte nás nás na: +420 723 451 166

Informace o konání semináře

Těšíme se na Vás

Termín konání:

kontaktujte nás pro individuální termín

Místo konání:

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Na Zábradlí 205/1 110 00 Praha 1

Cena:

Zdarma

Semináře Vás provede

Mgr. Tereza Dokoupilová, advokát

Vážení klienti a obchodní partneři,
ráda bych Vás srdečně pozvala na odborný seminář, který je zaměřen na povinnosti statutárních orgánů spojených s insolvenčním řízením a důsledků jejich porušení. Seminář je určen jak pro členy statutárních orgánů, kteří by měli být dobře obeznámeni s tím, jaké povinnosti spojené s insolvenčním řízením pro ně vyplývají z právních předpisů a jaká rizika jim v případě porušení těchto povinností hrozí, tak i pro osoby v postavení věřitelů, pro které tento seminář může být návodem, jak se domoci uspokojení svých pohledávek v případě, že je jejich dlužník, kterým je právnická osoba, pouze tzv. prázdnou skořápkou. V rámci semináře budou vysvětleny relevantní novinky insolvenčního zákona účinné od 1. 7. 2017 týkající se podmínek prohlášení úpadku jako je mezera v krytí nebo povinné náležitosti věřitelských insolvenčních návrhů související s doložením pohledávek.
Pevně věřím, že Vás téma mého semináře zaujme a budu se těšit na osobní setkání.

S úctou,
Tereza Dokoupilová