fbpx
0

Srovnání současné a minulé úpravy kupní smlouvy

Právní úprava s nástupem roku 2014 přinesla v podobě nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) mj. změnu kupní smlouvy, nejčastějšího smluvního typu. V následujících odstavcích se tímto pokusíme nastínit nejdůležitější body, které stojí za pozornost právě v souvislosti s novou právní úpravou.

NOZ v první řadě znamená sjednocení úpravy kupní smlouvy, kdy zastřešuje veškerá pojednání o koupi (a prodeji), na rozdíl od dosavadního stavu: obchodní zákoník (zákon. č. 513/1991 Sb.), občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) a další předpisy. Stranou NOZ stojí nyní pouze koupě podle zvláštních právních předpisů (koupě účastnických cenných papírů, investičních cenných papírů na kapitálovém trhu, apod.).

Oproti dosavadní právní úpravě přináší NOZ několik změn:

Přechod nebezpečí škody na věci

Rozhodující nyní není už okamžik nabytá vlastnického práva k věci, ale okamžik jejího převzetí. Došlo tedy ke změně koncepce smluvního převodu vlastnického práva, kdy se kupující stává vlastníkem již účinností smlouvy.

Práva z vadného plnění

Stejně jako v obchodním zákoníku, ani NOZ nerozlišuje vadu opravitelnou a neopravitelnou v otázce rozlišení práv kupujícího z vadného plnění. Důležitá je ale intenzita porušení smlouvy (§ 2106 a 2017 NOZ). Neuplatnění práv z vadného plnění v předepsané lhůtě ale podle NOZ (na rozdíl od dosavadního občanského zákoníku) neznamená zánik práva, protože to by musel u soudu namítnout prodávající  (jedná se tedy jen o promlčení, ne o prekluzi).

Zákon dále rozlišuje zákonnou a smluvní odpovědnost. Zákonná (§ 2099 a násl. NOZ) odpovědnost znamená, že věc byla vadná již při převzetí věci (tedy v době přechodu nebezpečí škody na věci), ačkoli se vady projevily později. Za později vzniklé vady odpovídá prodávající jen tehdy, pokud vznikly v důsledku porušení jeho povinností. Oproti tomu smluvní odpovědnost (neboli záruka za jakost) je upravena v § 2113 a násl. NOZ a známe ji v podobě záručního listu, prohlášení v kupní smlouvě nebo datu spotřeby (trvanlivosti) na obale zboží. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že bude zboží plnit po danou dobu svůj účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Za vady vzniklé po převzetí věci odpovídá prodávající (v rámci záruky za jakost), který vadu způsobil porušením své povinnosti, nebo pokud výslovně převzal záruku za jakost.

Koupě nemovité věci

NOZ nabízí nově možnost sjednání výhrad ke kupní smlouvě s věcněprávní povahou a vedlejší ujednání ke smlouvě (nejen co se týče nemovitých věcí) jako jsou předkupní právo, výhrada vlastnického práva, právo zpětné koupě a prodeje, zákaz zcizení a zatížení, právo lepšího kupce (o kterém rozhoduje prodávající) nebo koupě na zkoušku.

Kupující si nyní může zvolit mezi odstraněním vady (dodáním nové věci nebo její opravou) nebo přiměřenou slevou z kupní ceny. Kupující může dokonce od smlouvy odstoupit, pokud by šlo o podstatné porušení smlouvy. Podstatnost porušení smlouvy se ale nerozlišuje u zboží prodávaného v obchodě (včetně těch internetových). Pokud má věc prodaná v obchodě vady, může si kupující v principu vybrat buď dodání nové věci bez vad, opravu věci nebo přiměřenou slevu z kupní věci. Obecně tedy můžeme říci, že je současná úprava vstřícnější ke kupujícímu, protože může po prodávajícím požadovat slevu v případě vadného plnění bez nutnosti se domáhat výměny nebo opravy. Dále je nově možné uzavřít kupní smlouvu bez nutnosti určení (nebo vyjádření) kupní ceny. Celá úprava kupní smlouvy je v zásadě (tak, jako celý NOZ) dispozitivní (kromě spotřebitelských smluv, kde je dáno několik výslovných zákazů v zákoně na ochranu slabší strany – spotřebitele).

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.