fbpx
0

Stanovení ceny ve smlouvě o dílo

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Předmětem díla mohou být věci velmi rozličné, které se mohou lišit náročností provedení díla, dobou provádění díla a v neposlední řadě také cenou, která se od předchozích dvou kritérií odvíjí. Pro svoji velkou variabilitu je smlouva o dílo právní praxí považována za jeden z nejsložitějších smluvních typů.

V případě menších děl nebývá s určením jejich ceny problém, zatímco u rozsáhlejších a časově náročných děl může být stanovení ceny díla velmi složité.

Podle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku platí, že cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek. Z uvedeného ustanovení tak plyne, že v závislosti na vůli smluvních stran nemusí být cena díla esenciální náležitostí smlouvy.

Cenu díla je tedy možno stanovit pevnou částkou,  stanovením  způsobu  jejího  výpočtu,  anebo odhadem, případně ji nestanovit vůbec.

Cena určená odhadem

Objednatel a zhotovitel se ve smlouvě dohodnou na odhadované ceně díla, která má být v zásadě dodržena. Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. O podstatném překročení lze uvažovat při překročení odhadované ceny o více než 10%.

Objednatel může v takovém případě od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.

Cena díla určená pevnou částkou

Při určení ceny díla pevnou částkou nemůže objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo vyšší náklady nebo úsilí, než bylo při podpisu smlouvy předpokládáno.

Pokud ovšem nastane zcela mimořádná a nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, a smluvní strany se nedohodnou na zvýšení ceny za dílo, může se zhotovitel v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku obrátit soud, aby rozhodl o zvýšení pevně stanovené ceny za dílo nebo o zrušení smlouvy o dílo a o tom, jak se smluvní strany vypořádají.

Cena díla určená rozpočtem

Rozpočet musí být součástí smlouvy nebo musí být objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy. Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu, s výjimkou případů uvedených dále. V závislosti na závaznosti a úplnosti rozpočtu je možné rozlišovat rozpočet se zaručenou úplností, nezaručenou úplností a nezávazný rozpočet. U jednotlivých kategorií rozpočtu jsou pak zákonem stanovena odlišná pravidla, podle kterých může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla.

Byla-li zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.

Objeví-li se v případě rozpočtu s výhradou nezaručené úplnosti při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny v rozsahu, v jakém náklady účelně vynaložené zhotovitelem převýší náklady zahrnuté do rozpočtu.

Pokud je cena díla stanovena nezávazným rozpočtem, může se zhotovitel domáhat zvýšení ceny díla o částku, o niž se převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem, které byly původně zahrnuté do rozpočtu.

Zhotovitel má povinnost oznámit objednateli nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala nevyhnutelnost tohoto zvýšení ceny, jinak jeho právo na zvýšení ceny zaniká.

Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud.

Požaduje-li však zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu, objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

Cena díla není ve smlouvě určena

Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

Závěrem

Jak bylo řečeno výše, občanský zákoník skýtá celou řadu možností, jak nastavit cenu díla. Při uzavírání smlouvy o dílo by obě strany smluvního vztahu měly věnovat dostatečné úsilí tomu, aby zvážily všechny aspekty prováděného díla a dohodly se na optimálním nastavení jeho ceny, které by vždy mělo reflektovat individuální okolnosti smluvního vztahu, zejména pak rozsah a povahu celého díla, technickou a časovou náročnost jeho provedení apod.

 

 

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.