fbpx
0

Zastavování bezvýsledných exekucí

Snahou zákonodárce je nepochybně omezit počet bezvýsledných exekucí. Jejich počet zejména v posledních letech strmě narůstá a tento trend lze očekávat i nadále, zejména v důsledku pandemie a nastupující hospodářské recese. Pomineme-li tzv. milostivé léto, jedná se o další krok ke zvýhodňování dlužníků na úkor věřitelů. Otázkou je, jaké důsledky přinese tato úprava v praxi.

Tzv. milostivé léto bylo zavedeno novelou exekučního řádu. Umožňovalo fyzickým osobám vyhnout se části dluhu, byl-li věřitelem veřejnoprávní subjekt (typicky zdravotní pojišťovny, dopravní podniky či státní příspěvkové organizace). Pakliže dlužník uhradil část dluhu v podobě jistiny a na nákladech exekuce částku 750 Kč + DPH, ostatní část jeho dluhu zanikla. Dle dostupných údajů využilo této dluhové amnestie velké množství dlužníků. Vzhledem k popularitě tohoto kroku lze podobnou akci očekávat i v budoucnu a nastupující vládní koalice jej údajně chystá již na podzim.

Dalším krokem k upřednostňování dlužníků je nepochybně zastavování bezvýsledných exekucí, resp. maximální délka exekuce. Jestliže v předchozích šesti letech nedošlo v rámci exekuce k vymožení plnění, které by postačovalo alespoň na náklady exekuce a není-li exekucí postižena nemovitost, bude oprávněný (věřitel) vyzván, aby ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda se zastavením exekuce souhlasí či nikoliv.

V případě souhlasu či marného uplynutí třicetidenní lhůty dojde k zastavení exekuce. Pokud oprávněný projeví nesouhlas a není-li zproštěn od složení zálohy na další vedení exekuce, bude vyzván ke složení zálohy (jejíž výši stanoví prováděcí právní předpis). Složením této zálohy se lhůta k vymožení peněžitého plnění prodlužuje o další 3 roky. Toto prodloužení je však možné maximálně dvakrát, tzn. celkově až o šest let. Bezvýsledné exekuce tak budou mít maximální dobu dvanáct let.

Tato pravidla neplatí u všech typů exekucí, např. k vymožení pohledávky na výživné pro nezletilé dítě, náhrady újmy způsobené poškozenému pracovním úrazem, nemocí z povolání, ublížením na zdraví nebo trestným činem je oprávněný od složení zálohy na vedení exekuce zproštěn. Obdobně jej může na žádost zprostit soudní exekutor, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody.

Zbývá doplnit, že dle přechodných ustanovení novely se zastavování bezvýsledných exekucí týká také exekucí zahájených před její účinností. Je však důležité, že šestiletá lhůta neuplyne dříve než rok po nabytí účinnosti novely. Nejdříve tak bude k zastavování bezvýsledných exekucí docházet až od roku 2023.

JUDr. Tomáš Trojan, advokátní koncipient

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.