Trestní právo

Trestní právo

Naše společnost poskytuje právní služby v oblasti trestního práva zejména ve věcech souvisejících s podnikáním a ekonomickými aktivitami našich klientů.

Právní pomoc v této oblasti poskytujeme zejména při obhajobě klientů v trestních věcech a jejich zastupování před soudy a před orgány činnými v trestním řízení.

Našich znalostí také hojně využíváme při přípravě obchodních transakcí, u kterých posuzujme jejich dopady a rizika z pohledu trestního práva. Při poskytování služeb v obchodních věcech (typicky při vymáhání některých pohledávek, uplatňování náhrady škody, atd.) zkoumáme, zda nejsou splněny podmínky pro použití trestněprávních nástrojů (např. zahájení trestního stíhání a uplatnění práv klienta jako poškozeného v trestním řízení).

Právnickým osobám poskytujeme právní služby při zajištění prevence vzniku trestněprávní odpovědnosti právnické osoby za jednání jejích statutárních zástupců a jejích zaměstnanců.